ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 617496 SPECIFIC TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION SCIENCE AND HEALTH
2 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 617496 SPECIFIC TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION SCIENCE AND HEALTH
3 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 617496 SPECIFIC TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION SCIENCE AND HEALTH
4 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 617496 SPECIFIC TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION SCIENCE AND HEALTH
5 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 617496 SPECIFIC TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION SCIENCE AND HEALTH
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ