ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
2 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
3 B5660032 นางสาวสุภชา สีหาบุตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
4 B5660049 นางสาวภัทรียา แก้วบุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
5 B5660100 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
6 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
7 B5660155 นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
8 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
9 B5660209 นางสาวธนิตา รินทราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
10 B5660216 นางสาวอรอุมา ภูสนิท ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
11 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
12 B5660285 นางสาวสายธาร พะกาแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
13 B5660322 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
14 B5660391 นางสาวณิชากร พรหนองแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
15 B5660414 นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
16 B5660421 นางสาวศุภศิริ ศิริขันธ์แสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
17 B5660520 นางสาววัชราภรณ์ พูลผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
18 B5660537 นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
19 B5660544 นางสาววโรปรางค์ ขาวงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
20 B5660582 นางสาวนิลุบล ดีโคตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
21 B5660629 นางสาวลีลาวดี มากบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
22 B5660643 นางสาวขวัญฤดี มีผิว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
23 B5660650 นายเรวัฒน์ เลพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
24 B5660681 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
25 B5660698 นางสาวสกุลรัตน์ ภาคภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
26 B5660704 นางสาวปภัสสร เสริมผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
27 B5660742 นางสาวยุวดี บัวชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
28 B5660827 นางสาวกรกนก บุพศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
29 B5660971 นางสาวอนุธิดา สันโดษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
30 B5660988 นางสาวภัทรลาภา บังจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
31 B5661084 นางสาวศิริรัตน์ แนบทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
32 B5661114 นางสาวสุกัญญา จำปาหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
33 B5661145 นางสาวสไบทิพย์ สะใบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
34 B5661176 นางสาวสุวนันท์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
35 B5661183 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทะเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
36 B5661206 นางสาวปนัดดา ภมะราภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
37 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
38 B5661251 นางสาวธนัญญา จำนงธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
39 B5661299 นางสาวสุวนันท์ ศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
40 B5661329 นายพิชิต พลเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
41 B5661398 นางสาวศุภรัตน์ นาคสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
42 B5661404 นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
43 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
44 B5661442 นางสาวจิราพร ศรีถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
45 B5661497 นางสาวพรชนก รูปคุ้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
46 B5661534 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
47 B5661541 นายปรีชา พันธ์มูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
48 B5661558 นางสาวนันท์นภัส เจริญสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
49 B5661572 นางสาววิชชุดา สอนงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
50 B5661657 นางสาวนิตยา ทองก้านเหลือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
51 B5661671 นางสาวปิยะพร พลกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
52 B5661688 นางสาวอุ่นมณี ศรีพันลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
53 B5661749 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ฝาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
54 B5661756 นายพงศธร ศรีพลแท่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
55 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
56 B5661770 นางสาวจริญญา จันทะเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
57 B5661787 นางสาวชนิดา นิลผาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
58 B5661817 นางสาวพัชราพร สำรวมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
59 B5661848 นางสาวฉัตรญาภรณ์ ภูคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
60 B5661855 นางสาวมณธิชา นาครักษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
61 B5661862 นายอนิรุจน์ นามแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
62 B5661916 นางสาวนริศรา เสริมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
63 B5662463 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
64 B5663040 นางสาวศศิธร ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
65 B5663194 นางสาวกัญญาณัฐ กีรติเมธี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
66 B5663262 นางสาวธัญญารัตน์ เคลิ้มกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
67 B5663286 นางสาวอรทัย เอื้อศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
68 B5663309 นางสาวขณิฐา โพธิขำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
69 B5663491 นางสาวประภาพร เถาจำปา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
70 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
71 B5663545 นางสาวจิตชนก จันโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
72 B5663569 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
73 B5663651 นางสาวสุธิมา โรจน์บุญถึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ