ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
2 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
3 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
4 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
5 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
6 B5663651 นางสาวสุธิมา โรจน์บุญถึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
7 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
8 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
9 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
10 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
11 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
12 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
13 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
14 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
15 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
16 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
17 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
18 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
19 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
20 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
21 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
22 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
23 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
24 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
25 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
26 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
27 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
28 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
29 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
30 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
31 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
32 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
33 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
34 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
35 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
36 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
37 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
38 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
39 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
40 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
41 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
42 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
43 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
44 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
45 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
46 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
47 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
48 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
49 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
50 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
51 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
52 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
53 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
54 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
55 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
56 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
57 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
58 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
59 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
60 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
61 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
62 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
63 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
64 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
65 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
66 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
67 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
68 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
69 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
70 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
71 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
72 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
73 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
74 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
75 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
76 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
77 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
78 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
79 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
80 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
81 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
82 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
83 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
84 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
85 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
86 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
87 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
88 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ