ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
2 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
3 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
4 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
5 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
6 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
7 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
8 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
9 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
11 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
12 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
13 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
14 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
15 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
17 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
18 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
19 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
20 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
21 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
22 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
23 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
24 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
25 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
26 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
27 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
28 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
29 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
30 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
31 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
32 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
33 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
34 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
35 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
36 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
37 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
38 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
39 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
40 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
41 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
42 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
43 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
44 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
45 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
46 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
47 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
48 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
49 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
50 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
51 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
52 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
53 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
54 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
55 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
56 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
57 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
58 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
59 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
60 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
61 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
62 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
63 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
64 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
65 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
66 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
67 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
68 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
69 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
70 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
71 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
72 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
73 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
74 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
75 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
76 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
77 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
78 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
79 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
80 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
81 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
82 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
83 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
84 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
85 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
86 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
87 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
88 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
89 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
90 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
91 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
92 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
93 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
94 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
95 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
96 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
97 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
98 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ