ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5461158 นายนาวี บทมาตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
2 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
3 B5462988 นางสาวสุทธิดา โพธิ์ศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
4 B5465439 นางสาวประภัสสร บรรเทาทุกข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
5 B5466849 นางสาวภัทราภรณ์ แสนคนึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
6 B5466948 นางสาวจันทิมา บุญแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
7 B5560882 นางสาวจริยา จันทะมาตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
8 B5560950 นางสาวอรวรรณ ยมรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
9 B5560967 นางสาวศิริพร ชมภูพฤกษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10 B5560974 นางสาวจินตนา ศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
11 B5561025 นางสาวนฤมล ปรางค์สูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
12 B5562404 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
13 B5563203 นางสาวประวีณา รักอู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
14 B5563647 นางสาวประภาวดี สระทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
15 B5564392 นางสาวพรทิพย์ บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16 B5564422 นางสาวฐิติมา ประสารทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
17 B5564620 นางสาวธิดารัตน์ แสงโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
18 B5564996 นางสาวณภัสรพี สมจินดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
19 B5565429 นางสาวสรัญญา บูรภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
20 B5566617 นางสาวอนงค์รัตน์ เซียงเถียร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
21 B5566938 นางสาววราลักษณ์ เวียงดอนก่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
22 B5567102 นายอนุวัฒน์ รดารงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
23 B5567546 นางสาวจิรวรรณ แก้วกรเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
24 B5567652 นางสาววรรณรักษ์ ศิริวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
25 B5567690 นางสาวเมย์วดี ศรีหิรัญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
26 B5568062 นางสาวปรียาภรณ์ ตันเที่ยง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
27 B5568253 นางสาวกชกร พวงผกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
28 B5568437 นางสาวกานพลู เพ็งสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
29 B5568673 นางสาวพรพิมล หุตะมาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
30 B5568963 นางสาวจริยา ลาภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
31 B5569014 นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
32 B5569151 นางสาวฐิติมา กำพุฒกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
33 B5569564 นางสาวศศิวิมล ชุมนุมชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
34 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
35 B5569847 นางสาวมัลลิกา หลีตอสัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
36 B5460649 นางสาวธัญลักษณ์ พวงภู่น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
37 B5460694 นายภูวิช โชติการทองกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
38 B5460717 นางสาวอุไรรัตน์ จันทะคาม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
39 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
40 B5560745 นางสาวจริยา พันธุมิตร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
41 B5560752 นางสาววราภรณ์ ศรีภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
42 B5561285 นางสาวเจนจิรา มะลาสินธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
43 B5561353 นางสาวกัทลี อินทปาสาณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
44 B5561964 นางสาวเยาวพา พรหมลิบุตร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
45 B5562398 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเครือดง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
46 B5562466 นางสาวมัณฑนา อาราษฎร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
47 B5563876 นางสาววรัญญา เสียงดัง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
48 B5564019 นางสาวศิริวัลย์ ลอยประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
49 B5565351 นางสาวขนิษฐา แก้วพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
50 B5565382 นางสาวปิยะพร พิกุลศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
51 B5565450 นางสาวสิริพร เชื่อฟัง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
52 B5565559 นางสาวศศิธร บุญธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
53 B5565672 นางสาวศุภมาศ ทองมาก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
54 B5566044 นางสาวดาริษา อ่อนละออ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
55 B5566211 นางสาวสุภาพร โพสาวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
56 B5566402 นางสาวลลิตา กล้ากระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
57 B5566471 นายสุวิชัย สืบสำราญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
58 B5566532 นางสาวจุฑาทิพย์ เคลือประกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
59 B5566624 นางสาวกิจติยา สุขสนิท ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
60 B5566631 นางสาวสุภาวดี ชิณสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
61 B5567171 นางสาวสิรินดา ภูสีเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
62 B5567706 นางสาวนัฐธิกา เลิศสกุลจินดา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
63 B5567874 นางสาวนันทนา สุวรรณสม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
64 B5567935 นางสาวสุรัญญา แสนดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
65 B5568024 นางสาวขวัญใจ ทับทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
66 B5568208 นางสาววรรณนิสา จันทราสา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
67 B5568482 นางสาวสุภาพร ลานขามป้อม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
68 B5569137 นางสาวบุษยา เหล็กโต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ