ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5460649 นางสาวธัญลักษณ์ พวงภู่น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
2 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
3 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
4 B5465439 นางสาวประภัสสร บรรเทาทุกข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
5 B5560745 นางสาวจริยา พันธุมิตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
6 B5560752 นางสาววราภรณ์ ศรีภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
7 B5561353 นางสาวกัทลี อินทปาสาณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
8 B5561964 นางสาวเยาวพา พรหมลิบุตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
9 B5562466 นางสาวมัณฑนา อาราษฎร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
10 B5563647 นางสาวประภาวดี สระทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
11 B5565351 นางสาวขนิษฐา แก้วพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
12 B5565382 นางสาวปิยะพร พิกุลศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
13 B5565450 นางสาวสิริพร เชื่อฟัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
14 B5565559 นางสาวศศิธร บุญธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
15 B5566211 นางสาวสุภาพร โพสาวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
16 B5566938 นางสาววราลักษณ์ เวียงดอนก่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
17 B5567102 นายอนุวัฒน์ รดารงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
18 B5567706 นางสาวนัฐธิกา เลิศสกุลจินดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
19 B5568482 นางสาวสุภาพร ลานขามป้อม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
20 B5569137 นางสาวบุษยา เหล็กโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
21 B5460960 นายพัฒนพงศ์ วงษ์สามารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
22 B5463626 นายสงกรานต์ วงษ์ธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
23 B5560882 นางสาวจริยา จันทะมาตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
24 B5560950 นางสาวอรวรรณ ยมรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
25 B5560967 นางสาวศิริพร ชมภูพฤกษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
26 B5560974 นางสาวจินตนา ศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
27 B5561025 นางสาวนฤมล ปรางค์สูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
28 B5562404 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
29 B5563005 นางสาวเอมอร ขันมี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
30 B5563203 นางสาวประวีณา รักอู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
31 B5564392 นางสาวพรทิพย์ บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
32 B5564422 นางสาวฐิติมา ประสารทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
33 B5564620 นางสาวธิดารัตน์ แสงโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
34 B5564996 นางสาวณภัสรพี สมจินดา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
35 B5565429 นางสาวสรัญญา บูรภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
36 B5566617 นางสาวอนงค์รัตน์ เซียงเถียร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
37 B5567546 นางสาวจิรวรรณ แก้วกรเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
38 B5567652 นางสาววรรณรักษ์ ศิริวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
39 B5567690 นางสาวเมย์วดี ศรีหิรัญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
40 B5568062 นางสาวปรียาภรณ์ ตันเที่ยง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
41 B5568253 นางสาวกชกร พวงผกา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
42 B5568437 นางสาวกานพลู เพ็งสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
43 B5568673 นางสาวพรพิมล หุตะมาน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
44 B5568963 นางสาวจริยา ลาภา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
45 B5569014 นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
46 B5569151 นางสาวฐิติมา กำพุฒกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
47 B5569564 นางสาวศศิวิมล ชุมนุมชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
48 B5569847 นางสาวมัลลิกา หลีตอสัน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
49 B5560936 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
50 B5561285 นางสาวเจนจิรา มะลาสินธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
51 B5562398 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเครือดง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
52 B5563876 นางสาววรัญญา เสียงดัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
53 B5564019 นางสาวศิริวัลย์ ลอยประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
54 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
55 B5565672 นางสาวศุภมาศ ทองมาก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
56 B5566044 นางสาวดาริษา อ่อนละออ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
57 B5566402 นางสาวลลิตา กล้ากระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
58 B5566471 นายสุวิชัย สืบสำราญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
59 B5566532 นางสาวจุฑาทิพย์ เคลือประกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
60 B5566624 นางสาวกิจติยา สุขสนิท ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
61 B5566631 นางสาวสุภาวดี ชิณสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
62 B5567171 นางสาวสิรินดา ภูสีเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
63 B5567874 นางสาวนันทนา สุวรรณสม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
64 B5567935 นางสาวสุรัญญา แสนดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
65 B5568024 นางสาวขวัญใจ ทับทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
66 B5568208 นางสาววรรณนิสา จันทราสา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
67 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
68 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ