ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
2 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
3 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
4 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
5 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
6 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
7 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
8 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
9 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
10 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
11 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
12 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
13 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
14 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
15 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
16 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
17 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
18 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
19 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
20 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
21 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
22 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
23 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
24 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
25 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
26 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
27 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
28 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
29 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
30 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
31 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
32 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
33 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
34 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
35 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
36 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
37 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
38 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
39 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
40 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
41 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
42 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
43 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
44 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
45 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
46 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
47 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
48 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
49 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
50 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
51 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
52 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
53 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
54 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
55 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
56 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
57 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
58 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
59 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
60 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
61 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
62 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
63 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
64 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
65 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
66 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
67 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
68 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
69 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 40 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
70 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 40 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
71 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
72 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
73 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
74 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
75 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
76 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
77 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
78 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
79 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
80 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
81 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
82 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
83 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
84 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
85 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
86 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
87 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
88 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
89 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
90 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
91 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
92 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
93 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
94 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
95 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
96 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
97 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
98 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
99 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
100 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
101 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
102 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
103 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ