ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
2 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
3 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
4 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
5 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
6 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
7 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
8 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
9 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
10 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
11 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
12 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
13 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
14 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
16 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
17 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
18 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
19 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
20 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
21 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
22 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
23 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
24 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
25 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
26 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
27 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
28 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
29 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
30 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
31 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
32 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
33 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
34 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
35 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
36 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
37 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
38 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
39 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
40 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
41 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
42 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
43 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
44 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
45 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
46 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
47 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
48 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
49 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
50 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
51 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
52 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
53 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
54 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
55 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
56 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
57 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
58 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
59 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
60 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
61 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
62 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
63 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
64 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
65 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
66 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
67 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
68 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
69 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
70 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
71 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ