ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
2 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
3 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
4 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
5 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
6 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
7 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
8 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
9 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
10 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
11 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
12 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
13 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
14 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
16 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
17 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
18 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
19 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
20 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
21 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
22 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
23 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
24 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
25 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
26 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
27 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
28 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
29 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
30 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
31 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
32 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
33 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
34 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
35 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
36 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
37 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
38 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
39 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
40 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
41 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
42 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
43 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
44 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
45 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
46 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
47 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
48 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
49 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
50 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
51 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
52 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
53 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
54 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
55 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
56 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
57 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
58 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
59 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
60 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
61 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
62 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
63 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
64 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
65 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
66 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
67 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
68 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
69 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
70 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
71 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
72 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
73 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
74 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
75 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
76 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
77 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
78 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
79 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
80 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
81 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
82 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
83 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
84 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
85 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
86 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
87 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
88 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
89 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
90 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
91 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
92 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
93 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
94 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
95 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
96 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
97 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
98 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
99 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
100 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ