ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
52 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
56 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
58 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
59 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
61 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
62 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
64 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
65 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
66 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
67 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
69 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
70 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
71 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
72 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
73 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ