ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
52 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
56 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
58 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
59 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
61 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
62 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
64 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
65 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
66 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
67 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
69 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
70 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
71 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
72 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
73 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
74 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
75 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
76 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
77 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
78 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
79 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
80 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
81 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
82 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
83 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
84 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
85 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
86 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
87 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
88 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
89 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
90 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
91 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
92 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
93 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
94 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
95 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
96 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
97 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
98 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
99 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
100 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
101 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
102 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
103 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
104 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
105 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
106 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
107 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
108 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
109 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
110 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
111 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ