ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6070014 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 1 617552 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY
2 M6070021 นายปรีชา พันธ์มูล ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 1 617552 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ