ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6301378 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 1 617503 PRINCIPAL OF ENVIRONMENTAL SAFETY
2 M6301385 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 1 617503 PRINCIPAL OF ENVIRONMENTAL SAFETY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ