ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M5870011 นางสาววิชุณี หัสรังค์ ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 0 617501 DATA HANDLING AND RESEARCH METHODS
2 M5870028 นางสาวเกศกนก แซ่อึง ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SAFETY 1 10 0 617501 DATA HANDLING AND RESEARCH METHODS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ