ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5773558 นางสาวพรพิมล ยับสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 215391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION