ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
2 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
3 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
4 B5702404 นางสาวนิภาพรรณ สมศรี CME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
5 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
6 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ TOOL ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
7 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
8 B5711185 นางสาวสุพิชชา จันคำใจ CME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
9 B5715381 นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์ MAE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
10 B5719259 นายเอกสิทธิ์ พัชรมณีปกรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
11 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
12 B5774951 นางสาวณัฐธิดา ถินจะบก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
13 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
14 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
15 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
16 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
17 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์ MAE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
18 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
19 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด CME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
20 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
21 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
22 B5805648 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
23 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์ CME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
24 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
25 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
26 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
27 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
28 B5808304 นางสาวปรียาภรณ์ สุริยา Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
29 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
30 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
31 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
32 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ CME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
33 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา CPE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
34 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
35 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์ CPE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
36 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์ CPE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
37 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
38 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์ ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
39 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน CME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
40 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
41 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
42 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์ PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
43 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
44 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
45 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
46 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
47 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
48 B5819249 นายดิศพันธ์ ชื่นปรีชา Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
49 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น Automotive Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
50 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
51 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
52 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
53 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
54 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
55 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
56 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
57 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
58 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
59 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
60 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
61 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
62 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
63 B5825967 นางสาวเกษมณี อิ่มสุดใจ Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
64 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
65 B5826186 นายธิติวุฒิ ส่งบุญ IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
66 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
67 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
68 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
69 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
70 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
71 B5872015 นางสาวเมธ์วดี สมพลกรัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
72 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
73 B5880072 นายพงศกร กันทะ BIOLOGY (Honors Program) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
74 B5880218 นางสาวสุชาดา บุญเพื่อน BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
75 B5880485 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
76 B5880539 นายศรัณย์ เพชรมาก BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
77 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
78 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
79 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
80 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
81 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
82 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
83 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี CE 1 W 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
84 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
85 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์ CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
86 B5905416 นายวิทยา อินหอม CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
87 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
88 B5906826 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก ChemE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
89 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
90 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
91 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
92 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
93 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
94 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์ ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
95 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
96 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
97 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
98 B5910717 นายธันวา อบอุ่น PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
99 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
100 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
101 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์ CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
102 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
103 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
104 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
105 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
106 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
107 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
108 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
109 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
110 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
111 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
112 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
113 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
114 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
115 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
116 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
117 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
118 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
119 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
120 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
121 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
122 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
123 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
124 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก Automotive Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
125 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
126 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
127 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์ CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
128 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
129 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
130 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
131 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล Automotive Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
132 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก Automotive Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
133 B5923557 นายปฏิภาน นิ่มธานี Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
134 B5924004 นายอัครพล ซึมดอน Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
135 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
136 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
137 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
138 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
139 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง Automotive Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
140 B5925957 นายวันชัย มาลา ChemE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
141 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
142 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
143 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช Automotive Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
144 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
145 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
146 B5929122 นายภากร สมอคร Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
147 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
148 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
149 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
150 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
151 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
152 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
153 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
154 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
155 B5970186 นางสาวนุชจริน ชินขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
156 B5970384 นายสุทธ์เกษม สอนวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
157 B5972074 นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
158 B5972081 นางสาวศดานันท์ บพิตรสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
159 B5972289 นางสาวพัชรภรณ์ พะนา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
160 B5972333 นางสาวธิติพร เทียมตะขบ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
161 B5972388 นางสาววรรณภา ชัยเดช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
162 B5972395 นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นวันนา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
163 B5972487 นางสาวชุติมาภร รอดวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
164 B5972531 นางสาวณัชชา มีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
165 B5972586 นางสาวจิตรา โตอุรวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
166 B5972746 นางสาวนันทวรรณ นันทา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
167 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
168 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
169 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
170 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
171 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
172 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
173 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
174 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
175 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
176 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
177 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
178 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
179 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
180 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
181 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
182 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
183 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
184 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
185 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
186 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
187 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
188 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
189 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
190 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
191 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
192 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
193 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
194 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
195 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
196 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
197 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
198 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
199 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
200 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
201 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
202 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
203 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
204 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
205 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
206 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
207 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
208 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
209 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
210 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
211 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
212 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
213 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
214 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
215 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
216 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
217 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
218 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
219 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
220 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
221 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
222 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
223 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
224 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
225 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
226 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
227 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
228 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
229 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
230 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
231 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
232 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
233 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
234 B6070267 นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
235 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
236 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
237 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
238 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
239 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
240 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
241 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
242 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
243 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
244 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
245 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
246 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
247 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
248 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
249 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
250 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
251 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
252 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
253 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
254 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
255 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
256 B6070960 นายปองพล ศิลปะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
257 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
258 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
259 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
260 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
261 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
262 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
263 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
264 B6071141 นางสาวหัทยา บุญสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
265 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
266 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
267 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
268 B6071271 นายธนพล วงสุตาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
269 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
270 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
271 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
272 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
273 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
274 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
275 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
276 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
277 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
278 B6073275 นางสาวพิมลสิริ เขื่อนคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
279 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
280 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
281 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
282 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
283 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
284 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
285 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 W 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
286 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
287 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
288 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
289 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
290 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
291 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
292 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
293 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
294 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
295 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
296 B6073909 นางสาวธิติยา ผันโคกกรวด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
297 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
298 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
299 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
300 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
301 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
302 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
303 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
304 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
305 B6074425 นายวสุธา จันพางาม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
306 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
307 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
308 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
309 B6074562 นายพงศกร นากลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
310 B6074579 นายเจษฎา กัลยา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
311 B6074593 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 W 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
312 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
313 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
314 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
315 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 W 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
316 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
317 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
318 B6075453 นายสุริยงค์ กุลอ่อน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
319 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
320 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
321 B6101961 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ