ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
2 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
3 B5533695 นายอัฐพล รุ่งเรือง EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
4 B5533893 นายอรรจน์กริช นิธิศพลคำมาก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
5 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
6 B5592111 นายรัชพล โคตรชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
7 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
8 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
9 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
10 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
11 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
12 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
13 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
14 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
15 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
16 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
17 B5712144 นางสาวกมลวรรณ พุดมะลัง EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
18 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา CE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
19 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
20 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
21 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
22 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
23 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก CE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
24 B5723898 นายจิรายุส จันทะเกิด EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
25 B5724833 นายฤทธิชัย ขันเงิน Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
26 B5770168 นายสิทธิพงศ์ ภูมิโคกรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 W 0 202291 MODERN MANAGEMENT
27 B5771578 นายญาณิน พลดงนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
28 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
29 B5800155 นางสาวฐิติรัชต์ แสวงสุข EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
30 B5800162 นางสาวชฎาพร สาไธสง EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
31 B5800179 นายกรกฎ ครุธแก้ว EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
32 B5800582 นางสาวกนกวรรณ ทับขุนทด EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
33 B5800902 นายทรรศนพัฒน์ ลิ้มรสนา EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
34 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
35 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่ CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
36 B5801541 นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
37 B5801824 นางสาวจุฑาทิพย์ กองสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
38 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
39 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
40 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
41 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
42 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง TCE 1 W 0 202291 MODERN MANAGEMENT
43 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
44 B5803682 นายสุขมนตรี กรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
45 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
46 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
47 B5803965 นายศุภกิตติ์ กระสังข์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
48 B5804030 นางสาวนิตยานันท์ เงางาม EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
49 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
50 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
51 B5804368 นายประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
52 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
53 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
54 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
55 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
56 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
57 B5805075 นางสาวมัลลิกา ฉายมะเริง Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
58 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
59 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
60 B5805440 นายชิดณรงค์ กองคำ EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
61 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
62 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
63 B5806225 นายวงศพัทธ์ พรนฤชิตพงศ์ EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
64 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
65 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
66 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
67 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
68 B5807185 นายนฤเทพ ศิริ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
69 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
70 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
71 B5807444 นายเอกสิทธิ์ จันรักษ์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
72 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
73 B5808311 นายปรัชญา โสภา Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
74 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
75 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
76 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
77 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
78 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
79 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
80 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
81 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
82 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
83 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
84 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
85 B5810000 นายจิรายุ จีนกลาง EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
86 B5810017 นายสราวุฒิ พิกุลเงิน EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
87 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
88 B5810222 นางสาวอารยา ก้อนรัตน์ EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
89 B5810444 นายธีรณัฏฐ์ ภู่แก้ว EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
90 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
91 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
92 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
93 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
94 B5811427 นางสาวยุวรีย์ ครุธปิยะ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
95 B5811496 นางสาวอมรรัตน์ อัปมะเย EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
96 B5811557 นายณัฐวุฒิ เข็มทอง EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
97 B5812004 นางสาวน้ำทิพย์ สุภสรณ์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
98 B5812301 นายคฑา ชินอักษร Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
99 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
100 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
101 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
102 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
103 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
104 B5813810 นายอาทิตชัย สังข์นา EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
105 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
106 B5815395 นางสาววรรณพร บ่อพิมาย EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
107 B5815456 นายชินโชติ ทรงคาศรี EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
108 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
109 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
110 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
111 B5816873 นายรพี วิษณุจันทรา TCE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
112 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา PE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
113 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
114 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
115 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
116 B5817306 นายณัฐภัทร ทาลุมพุก EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
117 B5817320 นายอธิวัฒน์ มะลีรัตน์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
118 B5817368 นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
119 B5817375 นายอธิกภพ ประทุมวงษ์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
120 B5817382 นายกฤตยชญ์ ปูประโคน EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
121 B5817399 นายนิชานนท์ หวังสระกลาง EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
122 B5817405 นายอาติยะ โสภารักษ์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
123 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
124 B5817603 นายณัฐพงศ์ ประยงค์รัตน์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
125 B5817696 นายพีรพล ชัยกิตติภรณ์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
126 B5817702 นางสาวธนัญญา ติ๊บโคตร EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
127 B5817733 นายธีรศักดิ์ ประโสรักษ์ EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
128 B5817740 นางสาวอัจฉรา แก้วสีหา EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
129 B5817757 นายวีรยุทธ ศิริวุฒิกุล EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
130 B5817818 นายจีระวัฒน์ รู้บุญ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
131 B5817863 นายอภิวัฒน์ คำศิริ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
132 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
133 B5817948 นายจตุรพร บุดดา EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
134 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
135 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
136 B5818020 นายสิทธา ปรีดาภิรัตน์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
137 B5818051 นายสักการะ บัวทอง EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
138 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
139 B5818129 นายอภิชาติ อักวะรัง EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
140 B5818136 นางสาวชญานี อินทรธิราช EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
141 B5818143 นางสาวกชกร ฉิมนอก EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
142 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
143 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
144 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
145 B5819348 นายก้องเกียรติ คำดี EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
146 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
147 B5819546 นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
148 B5819775 นายกฤษฎา จันทร์ผล EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
149 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
150 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
151 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
152 B5820795 นางสาวเตชินี เขื่อนควบ EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
153 B5820825 นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
154 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
155 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
156 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
157 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
158 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
159 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
160 B5822492 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
161 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
162 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
163 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
164 B5823079 นายกฤตานน จำปาหอม EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
165 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
166 B5824526 นายสาธุ มิกทา EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
167 B5825349 นายวัชเรศ คงวราคม EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
168 B5825431 นายธเนศ ตุ้นแดง EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
169 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
170 B5825837 นายวรพล คำรัง EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
171 B5825943 นายพงษ์อนันต์ เขมรัตน์ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
172 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
173 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
174 B5850112 นางสาววิภา จริงวาจา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
175 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
176 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
177 B5850808 นางสาวอรวรรณ พงษ์สุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
178 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
179 B5851607 นางสาวอรุณี เกิดชื่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
180 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
181 B5853977 นางสาววิปัศยา มาดี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
182 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
183 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
184 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
185 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
186 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
187 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
188 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
189 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
190 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
191 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
192 B5870011 นางสาวปพิชญา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
193 B5870257 นางสาวรัตติยากร กุหลาบโชติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
194 B5870318 นางสาวชนิสรา ถาริยะ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
195 B5870349 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
196 B5870387 นางสาวพิชญานันท์ บุญพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
197 B5870417 นางสาวสุชาษิณี ใจดี INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
198 B5870431 นางสาวบุญญาพร จูมลี INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
199 B5870516 นางสาวบุญธิดา ตัณฑชุณห์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
200 B5870547 นางสาวนภาพร เมืองสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
201 B5870585 นายธีรพล พลดอน INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
202 B5870615 นายอรรณพ ศรีวิราช INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
203 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
204 B5870684 นางสาวพัชรกร นัดใหม่ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
205 B5870721 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
206 B5870738 นายภูริทัต เสียวครบุรี INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
207 B5870769 นางสาวมณธิชา ปทุมสูติ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
208 B5870790 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
209 B5870837 นายณัฐพล จ้อยนุแสง INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
210 B5870882 นางสาวอภิญญารัก สุขใหม่ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
211 B5870936 นางสาวอินทิรา มะโนรมย์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
212 B5870943 นายมงคล เรืองวชิรปัญญา INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
213 B5871001 นายพัชร จงวัฒนะประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
214 B5871056 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
215 B5871063 นางสาวธนัญญา ทาจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
216 B5871087 นางสาวกมลวรรณ วณิชาชีวะ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
217 B5871094 นางสาววรดา ผงโนนแดง INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
218 B5871179 นางสาวสุนิตา บุตสิม INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
219 B5871322 นางสาวสินีนารถ คูสกุล INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
220 B5871346 นางสาววชิรา ยอยรู้รอบ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
221 B5871421 นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
222 B5871438 นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
223 B5871469 นางสาวบุญชนก ศิริโส INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
224 B5871476 นางสาววฏ กาญจนพฤฒิพงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
225 B5871483 นางสาวปัญชิกา วงศ์งาม INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
226 B5871490 นางสาวธนกร ปวีณาภรณ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
227 B5871506 นางสาวจินทภา แดงสกุล INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
228 B5871537 นางสาวเมธาวี ลำดวนในเมือง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
229 B5871551 นางสาวศรินภัสร์ ธนารัฐบุญญานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
230 B5871582 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
231 B5871629 นางสาวมรกต มุ่งโป้งกลาง INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
232 B5871643 นางสาวณัชชา อยู่ภักดี INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
233 B5871674 นางสาวเบญญาภา ว่าวจังหรีด INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
234 B5871681 นางสาวณัชชา หงษ์ขาว INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
235 B5871698 นายสรวิศ วิชชุตเวส INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
236 B5871704 นางสาวพัชรา ทัพมงคล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
237 B5871711 นายพีรพล มณีโชติ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
238 B5871735 นางสาวธนัชชา พุ่มโพธิสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
239 B5871773 นางสาวฐิติญาภา มุ่งคุณ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
240 B5871797 นายฐิติพัฒน์ กิจควร INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
241 B5871919 นางสาวขวัญฤดี ปัญญาวัชรวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
242 B5871964 นางสาวพัชรีรัตน์ คงด้วง INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
243 B5873449 นายพีรยุทธ กษิติบดินทร์ชัย INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
244 B5873517 นางสาวอาริษา แสงนาโก INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
245 B5873531 นางสาวณัฐธิดา มาเมือง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
246 B5873593 นางสาวศิริภรณ์ สาระทิศ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
247 B5873609 นายธนดล ดาหาญ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
248 B5873616 นายธนพันธ์ ชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
249 B5873661 นายพุฒิพงศ์ สุรบัณฑิตวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
250 B5873685 นางสาวพรสุดา หมื่นสบู่ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
251 B5873692 นางสาววรรณพร บุญโยธา INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
252 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
253 B5873746 นายพงศกร เขียนนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
254 B5873753 นายภานุพงศ์ สานุศิษย์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
255 B5873821 นายอติรุจ ขุมกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
256 B5873852 นางสาววรางคณา ใกล้สุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
257 B5873890 นางสาวลลิตา หูตาชัย INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
258 B5873975 นายรัตนากร ศรีรอด INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
259 B5874026 นางสาววิมพ์วิภา ปรุเขต INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
260 B5880041 นางสาววราภรณ์ ศรีทรัพย์ MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
261 B5880058 นางสาวชนิกานต์ นิกูลรัมย์ MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
262 B5880157 นางสาวนภัสสร สันตะพันธ์ BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
263 B5880171 นางสาววรรณิกา ปะนา BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
264 B5880256 นายวาทิน เครือสูงเนิน MATHEMATICS 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
265 B5880331 นายนนทวัชร ตริตรอง MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
266 B5880362 นางสาวอรอนงค์ แทนดวง BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
267 B5880386 นางสาวโชติกานต์ ทุ่งกลาง BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
268 B5880553 นายปฏิภาณ คำมณี physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
269 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
270 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ ChemE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
271 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
272 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
273 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
274 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
275 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
276 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
277 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
278 B5901401 นางสาวธนพร ชินทะวัน ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
279 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
280 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
281 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
282 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
283 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
284 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
285 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
286 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
287 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
288 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
289 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
290 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
291 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
292 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
293 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
294 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
295 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
296 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
297 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
298 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
299 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
300 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
301 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
302 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
303 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
304 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
305 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
306 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
307 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
308 B5904662 นายรณกร บุญลอย ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
309 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
310 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
311 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
312 B5905379 นายทวีชัย สลับแก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
313 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
314 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
315 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
316 B5905645 นางสาวสุชาดา แสงผึ้ง Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
317 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
318 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
319 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
320 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
321 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
322 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
323 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
324 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
325 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
326 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
327 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
328 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
329 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
330 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
331 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
332 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
333 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
334 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
335 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
336 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
337 B5908370 นายวิชิต เรืองโต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
338 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา ChemE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
339 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
340 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
341 B5909179 นายอัครเดช ฝ่ายหินร่อง Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
342 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
343 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
344 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
345 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
346 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
347 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์ EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
348 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
349 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
350 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
351 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
352 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
353 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
354 B5911172 นางสาวปิยมน ศรีมงคล Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
355 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์ EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
356 B5911479 นางสาวญาณิศา เจตวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
357 B5911592 นางสาวบุรินทร์ ทองเกลี้ยง Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
358 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
359 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
360 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
361 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
362 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
363 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
364 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
365 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
366 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
367 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
368 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
369 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
370 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
371 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
372 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์ Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
373 B5913862 นายสุริยา เสียงใส CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
374 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
375 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
376 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
377 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
378 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
379 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
380 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
381 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
382 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
383 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
384 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
385 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
386 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
387 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
388 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
389 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋ EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
390 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
391 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
392 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
393 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
394 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
395 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
396 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
397 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
398 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
399 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
400 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
401 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
402 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
403 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
404 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
405 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
406 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
407 B5920044 นายสรณ์สิริ หมอนทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
408 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
409 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
410 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT