ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
2 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
3 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์ EE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
4 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ CPE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
5 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี Environmental Engineering 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
6 B5715091 นางสาวณัฐริกา มาลาฤทธิ์ IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
7 B5716517 นางสาวสุรินญา อินทสอน ChemE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
8 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
9 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน Mechatronics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
10 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
11 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ CE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
12 B5801374 นางสาวพรรณวิภา สิงห์กลิ่น IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
13 B5802432 นายศุภนันท์ ศรีจันทร์ Geological Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
14 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
15 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
16 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ Automotive Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
17 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม MAE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
18 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
19 B5805242 นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมมาลา IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
20 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
21 B5805273 นางสาวสุธาทิพย์ ขันคำ IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
22 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
23 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
24 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
25 B5810239 นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์ IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
26 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
27 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
28 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์ IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
29 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
30 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน MAE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
31 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
32 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ PE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
33 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
34 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง PE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
35 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก Metallurgical Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
36 B5819096 นายอมรเทพ สอนสุกอง IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
37 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
38 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
39 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
40 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
41 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ Automotive Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
42 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
43 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น Automotive Engineering 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
44 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
45 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
46 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา Geological Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
47 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์ Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
48 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ MAE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
49 B5827077 นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก Mechatronics Engineering 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
50 B5827121 นายศรายุทธ สัญจรดี Mechatronics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
51 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล Mechatronics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
52 B5850228 นางสาวธัญวรรณ โชคกำเนิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
53 B5850327 นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
54 B5851225 นางสาวจิรวรรณ ชัยนอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
55 B5851409 นางสาวทิติภา ยอดรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
56 B5851591 นางสาวดวงใจ เกลียบกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
57 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
58 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
59 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
60 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
61 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
62 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
63 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
64 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
65 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
66 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
67 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
68 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
69 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
70 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
71 B5871308 นายกฤตเมธ แสงมะณี INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
72 B5871353 นางสาวกฤษณา ยกบัตร INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
73 B5871636 นางสาวเจนจิรา นามมะเริง INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
74 B5871742 นายชนาธิป ปลาบู่ทอง INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
75 B5873470 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
76 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
77 B5880478 นายไชยภพ บุญยะผลานันท์ BIOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
78 B5880485 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง BIOLOGY (Honors Program) 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
79 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
80 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
81 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
82 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
83 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
84 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
85 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
86 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
87 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
88 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
89 B5902668 นายจตุพล สอนละ CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
90 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
91 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
92 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
93 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
94 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
95 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
96 B5906093 นายปริภัทร พานะ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
97 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
98 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม IE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
99 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
100 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
101 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
102 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
103 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
104 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
105 B5909285 นายนภัส เปียเมือง CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
106 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์ IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
107 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
108 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
109 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
110 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
111 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
112 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
113 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
114 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
115 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
116 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
117 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี IE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
118 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ PE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
119 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
120 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
121 B5917198 นายศุภกร มีแจ้ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
122 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
123 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
124 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
125 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
126 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์ CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
127 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
128 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
129 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
130 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
131 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
132 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
133 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์ CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
134 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
135 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
136 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
137 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
138 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
139 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
140 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
141 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
142 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
143 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
144 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
145 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์ IE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
146 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
147 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
148 B5926329 นายทศพล จันตรี CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
149 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
150 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา Mechatronics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
151 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
152 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
153 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
154 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
155 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
156 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
157 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
158 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
159 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
160 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
161 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
162 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
163 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
164 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
165 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
166 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
167 B6003425 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี Electronic Engineering 1 60 1 202291 MODERN MANAGEMENT
168 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
169 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
170 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
171 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
172 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
173 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
174 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
175 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
176 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
177 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
178 B6137496 นางสาวอารียา ด้วยงา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ