ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5530069 นางสาวชื่นกมล พวงเกตุ ChemE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
2 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
3 B5600274 นายณรงค์เดช ไกรยนุช CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
4 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
5 B5607273 นางสาวกรรณิการ์ วัดสง่า CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
6 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
7 B5610587 นายวุฒิโชติ ดอนโสรส Agricultural and Food Engineering 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
8 B5615490 นายสมรัตน์ กุสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
9 B5615940 นายภาณุพงศ์ กาญจนเดชะ Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
10 B5623907 นายซากิร สามะเหง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
11 B5650392 นางสาวกานต์ธีรา จอมแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
12 B5652051 นางสาวชลธิชา เพียซ้าย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
13 B5652174 นางสาวอารยา จงวัฒนะประสิทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
14 B5652679 นางสาวจีราภรณ์ ถมตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
15 B5653195 นางสาวอมรพรรณ อินทรประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
16 B5653256 นางสาวกนกกาญจน์ เกียรติเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
17 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย SPORTS SCIENCE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
18 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
19 B5702039 นายธีรภัทร วงค์สวรรค์ EE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
20 B5702596 นางสาววรรณภา บุญส่ง IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
21 B5703104 นายศรัณย์ ทิพสุข GT 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
22 B5703630 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
23 B5703968 นายธนกฤษ กลึงกลางดอน CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
24 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
25 B5704163 นางสาวมณีรัตน์ ใจเหล็ก IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
26 B5704859 นางสาวกรกนก พรายระหาร IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
27 B5705498 นางสาวปนัดดา แสงทอง Geological Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
28 B5706235 นางสาวพัชราวดี ไชยคาม IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
29 B5706310 นายสุรพันธ์ พิลาภ ME 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
30 B5706488 นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก Geological Engineering 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
31 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
32 B5707928 นายอมรเทพ ยาเดฟ Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
33 B5708789 นางสาวปาริฉัตร พลตื้อ IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
34 B5709014 นายวัฒนชัย สมัยกลาง ME 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
35 B5709366 นายคณาธิป โรจนวรหิรัญ EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
36 B5709687 นายวิวัฒน์ เทียกสีบุญ MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
37 B5709908 นายจิรวัฒน์ สุวรรณทับ Automotive Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
38 B5709939 นางสาวจิรัฐติกาล ประยูรสิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
39 B5710331 นายวัฒนา ไทยวงษ์ ME 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
40 B5710614 นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา ChemE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
41 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
42 B5712168 นางสาวสุจิตรา เงินลาด CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
43 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
44 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
45 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
46 B5713837 นางสาวพัทธนันท์ ไกลกลางดอน CE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
47 B5713882 นางสาวกรวิภา มากบุญ CME 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
48 B5714261 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
49 B5714384 นางสาวเกษมณี ปรือปรัง ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
50 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก ChemE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
51 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
52 B5715411 นายธนจิตร พรพฤฒิพันธุ์ EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
53 B5715480 นางสาวญานิกา กลิ่นเฉย IE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
54 B5715565 นางสาวพิชญานิน หงษาพล IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
55 B5717651 นายศรัณย์ธร เดชอุดม CE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
56 B5718597 นายณัฐพงษ์ โชนสยอง IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
57 B5718832 นางสาวขจีพรรณ ศรเดช GT 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
58 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
59 B5720033 นางสาวกนกนันท์ พัดโพธิ์ PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
60 B5720132 นายกมลศักดิ์ ฉายวิมลศิลป์ EE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
61 B5720354 นางสาวอรวรรณ อองมา GT 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
62 B5720385 นางสาวปราณิฏฐา ภาษี GT 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
63 B5722129 นายพงศธร วงศ์พยัคฆ์โยธิน Geological Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
64 B5722525 นายฉัตรมงคล ประสารเนตร Geological Engineering 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
65 B5722891 นางสาวชนันรัตน์ การบรรจง GT 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
66 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
67 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
68 B5724246 นางสาวดุสิดา วงษ์เหรียญทอง IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
69 B5724475 นางสาววริษฐา โพธิวัฒน์ IE 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
70 B5724512 นายจักรกฤษ โสกูล Automotive Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
71 B5724666 นางสาววราพร ท้าวกัลยา EE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
72 B5724925 นายนุจมี สะมะแอ CE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
73 B5750016 นายยุพเดช เทศมี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
74 B5750030 นางสาวกรรณิกา โกะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
75 B5750122 นางสาวน้ำเพชร สวัสดิ์พูน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
76 B5750146 นางสาวจุฑามณี สูบกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
77 B5750160 นางสาวสุภาภรณ์ กันทิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
78 B5750450 นางสาวพัชรินทร์ เพียงพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
79 B5750498 นางสาวสุกัญญา กอบสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
80 B5750535 นางสาวปภัสสร อินทร์เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
81 B5750597 นางสาวเกษรินทร์ ศรีจำพันธุ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
82 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
83 B5750696 นายปัญญา นาคนุ่ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
84 B5750771 นางสาวศศิวิมล สุพิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
85 B5750832 นางสาวทองย้อย วรรณเพ็ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
86 B5750887 นายวารุตม์ นาคศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
87 B5750962 นางสาวจิราภรณ์ ลักษวุธ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
88 B5751006 นางสาวจุฑามาศ ขึ้นสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
89 B5751051 นางสาวขวัญกมล เครือคล้าย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
90 B5751075 นางสาวศิริวรรณ เจนสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
91 B5751082 นางสาวพนิดา กันตะวงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
92 B5752027 นางสาวณัฐสุดา โอบโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
93 B5752102 นางสาวปทุมทิพย์ ทูโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
94 B5752126 นางสาวประภัสสร หินเพชร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
95 B5753482 นางสาวธัญญาภรณ์ จอดนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
96 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
97 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
98 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
99 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
100 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
101 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
102 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
103 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
104 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
105 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
106 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
107 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
108 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
109 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
110 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
111 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 202291 MODERN MANAGEMENT
112 B5771950 นางสาวชุติกาญจน์ เชิงชวโน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
113 B5772131 นางสาวภคกุล พลศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
114 B5773640 นายธีรภัทร สุจริตพลี INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
115 B5773961 นางสาวชลันดา แจ่มวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
116 B5774517 นางสาวภัทรสุดา พลสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202291 MODERN MANAGEMENT
117 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
118 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
119 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
120 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
121 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
122 B5801060 นายจีรุตม์ ศรีสังข์ IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
123 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
124 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
125 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
126 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
127 B5804528 นายชวลิต พงษ์สง่างาน Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
128 B5804757 นางสาวสุมิตรา ราชกระโทก CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
129 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
130 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม TCE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
131 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
132 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
133 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์ CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
134 B5806775 นายนัฐพงศ์ ทองจันทร์ IE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
135 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
136 B5807727 นางสาวศจี ศุภศาสตร์วงศ์ Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
137 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
138 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
139 B5808618 นางสาวกาญจนา ฮองต้น CME 1 W 1 202291 MODERN MANAGEMENT
140 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
141 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
142 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
143 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
144 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
145 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
146 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
147 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
148 B5814404 นายพิชญา อุปมา MAE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
149 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
150 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
151 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
152 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
153 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
154 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
155 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
156 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
157 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
158 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล IE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
159 B5820313 นางสาวกฤติยาภรณ์ หวังป่ากลาง IE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
160 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
161 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
162 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
163 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
164 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง MAE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
165 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
166 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
167 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
168 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
169 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
170 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
171 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
172 B5828821 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
173 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
174 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
175 B5880010 นายภาณุวัฒน์ วัดไธสง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
176 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
177 B5880034 นางสาวกมลธิรา วิชัย Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
178 B5880188 นายณัฐกร วิริยะกุลนันท์ Chemistry (Honors Program) 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
179 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก Chemistry (Honors Program) 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
180 B5880249 นางสาวฐิติมา ผิวกลาง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
181 B5880270 นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลาง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
182 B5880287 นายปณต ครึกกระโทก Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
183 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
184 B5880348 นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
185 B5880461 นางสาวจงจิต ตรีกูล Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
186 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
187 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
188 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
189 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
190 B5901050 นายศุภกร ลือกายา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
191 B5901210 นางสาวสุณิสา สวินชัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
192 B5901296 นางสาวชนาธินาถ โคตรโยธา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
193 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
194 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
195 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
196 B5902101 นางสาวนัญทิยา บุญชม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
197 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
198 B5902293 นายคเณศ อุทุมมาลา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
199 B5902521 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
200 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
201 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
202 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
203 B5904068 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง EE 1 60 1 202291 MODERN MANAGEMENT
204 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
205 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
206 B5905348 นางสาวเกวรินทร์ ภูเงิน Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
207 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
208 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม Geological Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
209 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
210 B5906000 นางสาววีรดา วิลัยศิลป์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
211 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว Geological Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
212 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
213 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย CPE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
214 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
215 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
216 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
217 B5908202 นายโสฬส พิรักษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
218 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
219 B5908639 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสีดา Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
220 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
221 B5909759 นางสาวอลิษา ทะรังศรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
222 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
223 B5909865 นางสาวญาณี บุรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
224 B5910137 นางสาวเกตน์สิรี แก้ววิเชียร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
225 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
226 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
227 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
228 B5911141 นายประเสริฐ สินปรุ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
229 B5911240 นางสาวสุกัญญา ทองนอก ChemE 1 60 1 202291 MODERN MANAGEMENT
230 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
231 B5912803 นางสาวอรปภา สครรัมย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
232 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร PE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
233 B5913176 นางสาวนวพร โพเทพา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
234 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
235 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
236 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
237 B5913503 นางสาวธันยพร เกตุเจริญ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
238 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ Environmental Engineering 1 60 0 202291 MODERN MANAGEMENT
239 B5913770 นางสาวอารียา นิลโคกสูง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
240 B5913930 นางสาวธุมวดี หอยตะคุ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
241 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
242 B5914319 นายสุทธิพงษ์ สุวรรณมิตร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
243 B5914739 นางสาวธัญญารัตน์ มาเฮง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
244 B5915286 นายธีรวัฒน์ ปัญญาโชตินันท์ CME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
245 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง CE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
246 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
247 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
248 B5916108 นางสาวฌัชชา คำมูล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
249 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
250 B5916771 นางสาวธัญญรัตน์ ฮวบอิน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
251 B5917013 นางสาวเพ็ญพิมล เลิศภัทรปรีชา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
252 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
253 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
254 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์ ME 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
255 B5920136 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
256 B5920532 นางสาวปัทมา วรรณทอง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
257 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
258 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
259 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์ ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
260 B5921157 นายนพดล คีรีศิริ IE 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
261 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
262 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
263 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
264 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
265 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
266 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
267 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
268 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
269 B5923076 นางสาวพรหมพร ศรสูงเนิน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
270 B5923083 นางสาวรัชฎาพร บรรยงค์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
271 B5923090 นางสาวสาวิตรี ประสพทอง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
272 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
273 B5923359 นางสาวสุดธิดา ตรงกลาง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
274 B5923366 นางสาวฉัตรอักษร ปานทอง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
275 B5924011 นางสาวอรพรรณ มาลาพงษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
276 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข CE 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
277 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี ME 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
278 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
279 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
280 B5924882 นางสาวสิริยากร ทิพย์อักษร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
281 B5925667 นายมาริศ บุญมาก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
282 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ Mechatronics Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
283 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล Mechatronics Engineering 1 W 0 202291 MODERN MANAGEMENT
284 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
285 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202291 MODERN MANAGEMENT
286 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
287 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
288 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
289 B5980727 นายเทเลอร์ แยน physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
290 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
291 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์ physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
292 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
293 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
294 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์ physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
295 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ physic (Honors Program) 1 10 0 202291 MODERN MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ