ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5509492 นางสาวชุดาพรรณ คันทะพรม TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
2 B5518111 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นศรี Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
3 B5518531 นางสาวเจษราภรณ์ ขันทะม่วง Environmental Engineering 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
4 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
5 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
6 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
7 B5565313 นางสาวณัชชา รักชีวิต MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
8 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
9 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
10 B5617340 นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์ Automotive Engineering 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
11 B5618552 นายริยะดิษฐ์ ศรีสร้อย ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
12 B5622047 นางสาวอันธิกา รัตนปรารมย์ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
13 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
14 B5624423 นางสาวสุภัสสรา จำสุก Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
15 B5655335 นางสาวพลอย ขันแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
16 B5671779 นางสาวธนันพัชญ์ บุญเลี้ยง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
17 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
18 B5674336 นางสาวพรรณิดา สุรักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
19 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
20 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
21 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
22 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
23 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
24 B5701520 นางสาวภรนภา มักการุณ ChemE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
25 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
26 B5703616 นางสาวจิดาภา ศรีบุรินทร์ Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
27 B5704415 นางสาวอัญชลีพร ภูกองไชย Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
28 B5704644 นางสาวณัฐวิมล จันทคุปต์ IE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
29 B5705191 นางสาวญาณิศา ศรีอุดร EE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
30 B5706846 นายวรายุทธ ขอเชิญกลาง CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
31 B5707041 นางสาวรัตติยา แสนแพน Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
32 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
33 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
34 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
35 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
36 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
37 B5711628 นายกิตติพิชญ์ ชุมนุ้ย Electronic Engineering 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
38 B5713080 นางสาวณัฐากานต์ สุพรรณ์ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
39 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
40 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
41 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
42 B5714773 นายธนกร จำปาหอม Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
43 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
44 B5715053 นายเกียรติศักดิ์ มีชัย CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
45 B5715411 นายธนจิตร พรพฤฒิพันธุ์ EE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
46 B5715794 นายสหรัฐ ชำนาญ Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
47 B5715893 นายวชิราช แรงจบ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
48 B5718443 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง IE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
49 B5718535 นางสาวภารดา กองเมือง IE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
50 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
51 B5719860 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
52 B5720026 นางสาวอรไท ขวบสันเทียะ ChemE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
53 B5720040 นางสาวมนต์นภา แกล้งกลางดอน ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
54 B5720101 นายเจษรินทร์ เจริญศิริ EE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
55 B5721665 นายนรินทร จำปาโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
56 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง Mechatronics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
57 B5722501 นายจารุชา พักมณี IE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
58 B5722860 นางสาวสมชนก วงษ์เตปา Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
59 B5723034 นางสาวหทัยรัตน์ สนั่นทุ่ง EE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
60 B5750238 นางสาวณิชารีย์ เขตกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
61 B5750290 นางสาวรัตนาภรณ์ วรนิติฐิติโชติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
62 B5750689 นายพงศักดิ์ ส่องโสม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
63 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
64 B5751082 นางสาวพนิดา กันตะวงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
65 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
66 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
67 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
68 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
69 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
70 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
71 B5770144 นางสาวชวัลลักษณ์ อยู่นา INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
72 B5770168 นายสิทธิพงศ์ ภูมิโคกรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
73 B5770311 นางสาวทิพวรรณ เพ็งศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
74 B5770519 นายพรชัย อุดรทักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
75 B5770656 นางสาวชนิตา พงชะเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
76 B5770830 นางสาววิลาวัณย์ ชุ่มเสนา INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
77 B5771547 นางสาวอรอารุณ พิมมา INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
78 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
79 B5771653 นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
80 B5771684 นายอมเรศ คงศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
81 B5771769 นางสาวกาญจนาพร พิเคราะห์ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
82 B5773381 นางสาวมณีรัตน์ กิ่งสักกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
83 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
84 B5774012 นายรัชตะ จังพนาสิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
85 B5774067 นายทินภัทร พรอำนวย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
86 B5774692 นางสาวศิริบุษ นาสาวัง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
87 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
88 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
89 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
90 B5800513 นายกิตติ โตใย TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
91 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
92 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
93 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
94 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
95 B5801428 นางสาวศิลป์สุภา มาสงค์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
96 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
97 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์ IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
98 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
99 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
100 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
101 B5802814 นางสาวอันณิตา สุวรรณเพชร CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
102 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
103 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
104 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
105 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
106 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
107 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
108 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
109 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร Electronic Engineering 1 60 1 202213 GLOBALIZATION
110 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
111 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
112 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
113 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
114 B5806010 นายสุรชัย สังวัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
115 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
116 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
117 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
118 B5806737 นายดิษดล แก้วก่า CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
119 B5806966 นายกันตพัฒน์ สิริกาญจนาทัศน์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
120 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
121 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
122 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
123 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
124 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
125 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
126 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
127 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
128 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
129 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
130 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
131 B5808731 นายทินกร ทองพ่วง MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
132 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
133 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
134 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
135 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
136 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
137 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์ PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
138 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
139 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
140 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
141 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
142 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
143 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
144 B5810734 นายเศรษฐชัย ก่อสกุล Transportation Engineering And Logistics 1 W 1 202213 GLOBALIZATION
145 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
146 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
147 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
148 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
149 B5811595 นายกิตติพงษ์ เชื้อฉุน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
150 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
151 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
152 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
153 B5812035 นายเตวิช พรมกอง CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
154 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
155 B5812196 นายโอฬาร ปลูกกิน EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
156 B5812356 นายธนกร กิตติภิวัฒกุล CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
157 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
158 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
159 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
160 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
161 B5812882 นายจิรายุทธ ศรีชมชื่น CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
162 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
163 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
164 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
165 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
166 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
167 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
168 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
169 B5814596 นายฤทธิเกียรติ บุตรฤทธิ์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
170 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
171 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
172 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์ CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
173 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
174 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
175 B5814770 นายรชตพร ผาสุข CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
176 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
177 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
178 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
179 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
180 B5814916 นางสาวชลลดา ชูชมชื่น CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
181 B5814954 นางสาวอรทัย สร้างนา CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
182 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
183 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
184 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
185 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
186 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
187 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
188 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
189 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
190 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
191 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
192 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
193 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
194 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
195 B5820030 นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์ประสาท IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
196 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
197 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
198 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
199 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
200 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
201 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
202 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
203 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
204 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
205 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
206 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
207 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
208 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
209 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
210 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
211 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
212 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
213 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
214 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
215 B5823703 นายคมศร โพธิ์ดม CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
216 B5823826 นายสุรเชษฐ เจริญสุข CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
217 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
218 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
219 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
220 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
221 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
222 B5825059 นายสรัล สังขรัตน์ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
223 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
224 B5825479 นายส่งศักดิ์ วงศ์คำจันทร์ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
225 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
226 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
227 B5825837 นายวรพล คำรัง EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
228 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
229 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
230 B5827213 นายเสฏฐวุฒิ สมบุญยอด Mechatronics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
231 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
232 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
233 B5828630 นายธีรภัทร จงเกตุกรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
234 B5850075 นางสาวปัทมา พินิจชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
235 B5850136 นางสาวสุกัญญา สำเนากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
236 B5850143 นางสาวพนิดา งิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
237 B5850167 นายปิติพงษ์ คำปิตะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
238 B5850181 นางสาวนันทณา นนท์แข็ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
239 B5850259 นางสาวสิลาณี แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
240 B5850440 นางสาวนวรัตน์ ตวงดอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
241 B5850457 นายกฤษณะ ศรีพิไล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
242 B5850464 นางสาวกสิมา จรุงกัน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
243 B5850471 นางสาวกนิลวัลย์ แสนศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
244 B5850501 นางสาวนงลักษณ์ ยุพดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
245 B5850532 นางสาวศิรินภา ราชวัตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
246 B5850662 นางสาวกมลวรรณ เอิบกิ่ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
247 B5850686 นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
248 B5850693 นางสาวชรินรัตน์ ชัยบุรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
249 B5850730 นางสาวสุภาวดี ชมกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
250 B5850778 นางสาวพรนภา บุดดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
251 B5850792 นางสาวปาณิสรา เครือวีระ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
252 B5850815 นางสาวจิราพร พรมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
253 B5850839 นางสาวกันยารัตน์ โชติกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
254 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
255 B5850860 นางสาวภาวนา นึกมั่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
256 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
257 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
258 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
259 B5852895 นางสาวนริศรา กรวิรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
260 B5852956 นางสาวสโรชา ผิวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
261 B5853014 นางสาวสุบงกช เผยขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
262 B5853205 นางสาวฐิดาภรณ์ จันทร์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
263 B5853243 นางสาวเมวียา ชาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
264 B5853281 นางสาวภาวิตา อ่อนสุด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
265 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
266 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
267 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
268 B5870295 นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
269 B5870578 นายภาณุโรจน์ จิตร์สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
270 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
271 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
272 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
273 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
274 B5872855 นางสาวสุพรรษา วงษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
275 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
276 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
277 B5874576 นางสาวรณิดา ไชยสิทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
278 B5874781 นางสาวฑิฆัมพร สันตะพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
279 B5880010 นายภาณุวัฒน์ วัดไธสง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
280 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
281 B5880034 นางสาวกมลธิรา วิชัย Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
282 B5880096 นางสาวอณัฐวิดา สุขจันทา physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
283 B5880102 นายธรรม์พิสิษฐ์ หมั่นดี physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
284 B5880119 นางสาวขวัญจิรา จุลมาษา physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
285 B5880188 นายณัฐกร วิริยะกุลนันท์ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
286 B5880195 นายเมธา โพธิ์พะเนาว์ physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
287 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
288 B5880232 นายบุญญากร ศรีศาศวัตกุล Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
289 B5880249 นางสาวฐิติมา ผิวกลาง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
290 B5880270 นางสาวนราสิริ หมายเหนี่ยวกลาง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
291 B5880287 นายปณต ครึกกระโทก Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
292 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
293 B5880348 นางสาวนัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
294 B5880393 นางสาวชนกพรรณ ปราบเสียง physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
295 B5880409 นายลัทธวัฒน์ จรูญรัตนา physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
296 B5880416 นายนครินทร์ เเรตสันเทียะ physic 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
297 B5880423 นายสุทธวีร์ ยอดมงคล physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
298 B5880430 นายภราดา ปรางค์ชัยกุล physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
299 B5880454 นายภาสกร ภุมรา physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
300 B5880461 นางสาวจงจิต ตรีกูล Chemistry (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
301 B5880515 นางสาวพัชรวีร์ หมั่นสระเกษ physic 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
302 B5880553 นายปฏิภาณ คำมณี physic (Honors Program) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
303 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
304 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
305 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
306 B5900213 นางสาวนวพรรษ ใจดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
307 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
308 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
309 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
310 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
311 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
312 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
313 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
314 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
315 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
316 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
317 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
318 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์ IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
319 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
320 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
321 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
322 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
323 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
324 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
325 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
326 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
327 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
328 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
329 B5901050 นายศุภกร ลือกายา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
330 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์ TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
331 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
332 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
333 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
334 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
335 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
336 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
337 B5901210 นางสาวสุณิสา สวินชัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
338 B5901296 นางสาวชนาธินาถ โคตรโยธา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
339 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
340 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
341 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
342 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
343 B5901548 นางสาวสุดารัตน์ งามจันอัด Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
344 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
345 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
346 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
347 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม CME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
348 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
349 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
350 B5901692 นางสาวน้ำพุ แสงมณี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
351 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
352 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
353 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
354 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
355 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
356 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
357 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
358 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
359 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา Metallurgical Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
360 B5902101 นางสาวนัญทิยา บุญชม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
361 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
362 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
363 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
364 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
365 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
366 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
367 B5902293 นายคเณศ อุทุมมาลา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
368 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
369 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
370 B5902354 นายณพรุจฏ์ คำครุฑ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
371 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
372 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
373 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
374 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
375 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
376 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
377 B5902521 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
378 B5902545 นายเนตินัย บริบูรณ์สัตย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
379 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
380 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
381 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
382 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
383 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
384 B5902859 นายคณุตม์ เทพา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
385 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
386 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
387 B5903016 นายณรงค์ศักดิ์ สารจันทร์ PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
388 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
389 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
390 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
391 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
392 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
393 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
394 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก IE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
395 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
396 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
397 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
398 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
399 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
400 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
401 B5903672 นายบุญถาวร รักษาเพชร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
402 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
403 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
404 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
405 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
406 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
407 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก Electronic Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
408 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ TCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
409 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
410 B5904112 นายดุสิต สุขโข Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
411 B5904181 นางสาวอบอุ่น บุญอาจ PETROLEUM ENGINEERING A