ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
2 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง ME 1 W 1 202213 GLOBALIZATION
3 B5530991 นายอภิวัฒน์ ชัยสงคราม CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
4 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
5 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
6 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
7 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
8 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
9 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
10 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
11 B5622047 นางสาวอันธิกา รัตนปรารมย์ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
12 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
13 B5674336 นางสาวพรรณิดา สุรักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
14 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
15 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
16 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
17 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
18 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
19 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
20 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
21 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู TOOL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
22 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ TOOL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
23 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
24 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
25 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
26 B5712748 นายชารีฟ นิแอ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
27 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
28 B5715794 นายสหรัฐ ชำนาญ Electronic Engineering 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
29 B5715893 นายวชิราช แรงจบ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
30 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
31 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
32 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
33 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง Mechatronics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
34 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
35 B5721993 นายตวงทรัพย์ ละมุนมอญ ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
36 B5723898 นายจิรายุส จันทะเกิด EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
37 B5750474 นางสาวสุเจตนา แสวงสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
38 B5750481 นางสาวจุฑามาศ มิตรสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
39 B5750689 นายพงศักดิ์ ส่องโสม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
40 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
41 B5751082 นางสาวพนิดา กันตะวงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
42 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
43 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
44 B5753543 นางสาวจิรประภา คิดสม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
45 B5770168 นายสิทธิพงศ์ ภูมิโคกรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
46 B5773558 นางสาวพรพิมล ยับสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
47 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
48 B5774012 นายรัชตะ จังพนาสิน INFORMATION SCIENCE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
49 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
50 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
51 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
52 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
53 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
54 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
55 B5801619 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
56 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์ IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
57 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
58 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
59 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
60 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
61 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
62 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
63 B5803842 นางสาวนันทนา รักษาภักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
64 B5803927 นางสาววิมล หงษ์บุญมี MAE 1 W 1 202213 GLOBALIZATION
65 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
66 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
67 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
68 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
69 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
70 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
71 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
72 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
73 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
74 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
75 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
76 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
77 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
78 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
79 B5807260 นางสาวธนัญญา วงศ์จันทร์ชมภู Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
80 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
81 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์ Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
82 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
83 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
84 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
85 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
86 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
87 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
88 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
89 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
90 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
91 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
92 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
93 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
94 B5809561 นายพิชรส ดรโคตรจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
95 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
96 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
97 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
98 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
99 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
100 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
101 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 202213 GLOBALIZATION
102 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
103 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
104 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
105 B5811649 นางสาวสุพัตรา ศรีแก้ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
106 B5811694 นายเมธาสิทธิ์ เที่ยงธรรม Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
107 B5812042 นางสาวทิพย์พิมาน รัถยาธรรมกูล TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
108 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
109 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
110 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
111 B5813629 นายปิยะ มุ่งแฝงกลาง Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
112 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
113 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
114 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
115 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
116 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
117 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
118 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
119 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
120 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
121 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
122 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
123 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
124 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
125 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
126 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
127 B5816828 นายสันติ เพียงตา Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
128 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
129 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
130 B5817320 นายอธิวัฒน์ มะลีรัตน์ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
131 B5817689 นายวีรภัทร ไชยสุระ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
132 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
133 B5818051 นายสักการะ บัวทอง EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
134 B5818068 นายพิชชากร ภูทะวัง EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
135 B5818075 นายกงกฤช ใบปอด EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
136 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
137 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
138 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
139 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
140 B5819546 นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
141 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
142 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
143 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
144 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
145 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
146 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
147 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
148 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
149 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
150 B5821914 นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
151 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
152 B5822218 นายพชร พลสาย Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
153 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
154 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
155 B5822348 นายจามีกร โคตะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
156 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
157 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
158 B5822805 นางสาวรัตติกาล ฉันไชย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
159 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
160 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
161 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
162 B5824175 นายสามารถ สงคราม ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
163 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
164 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
165 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
166 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์ TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
167 B5824731 นางสาวณัฏฐธิดา เชิดชู TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
168 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
169 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
170 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
171 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
172 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
173 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่ CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
174 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
175 B5827169 นายธนัญชัย จาระนัย Mechatronics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
176 B5827312 นายชวพล สืบชมภู MAE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
177 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
178 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
179 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
180 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
181 B5850037 นางสาวรุ่งนภา ชัยชนะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
182 B5850075 นางสาวปัทมา พินิจชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
183 B5850082 นางสาวประภาศรี เทียมวงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
184 B5850105 นางสาวสรันญาพัทธ์ ไพรินทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
185 B5850112 นางสาววิภา จริงวาจา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
186 B5850129 นางสาวธิดารัตน์ เถื่อนถ้ำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
187 B5850211 นางสาวดวงกมล แสงโพธิ์ดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
188 B5850228 นางสาวธัญวรรณ โชคกำเนิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
189 B5850242 นางสาวพุทธราวดี ท้าวไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
190 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
191 B5850273 นางสาววรางคณา ศิริวัฒนวิบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
192 B5850297 นายกันตพงศ์ ขอโน้มกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
193 B5850341 นางสาวสุพัตรา นิติสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
194 B5850389 นางสาวชฎาพร ไชยพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
195 B5850396 นางสาวรุ่งระภี ขวัญมั่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
196 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
197 B5850525 นางสาววันเพ็ญ ปานหลุมเข้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
198 B5850532 นางสาวศิรินภา ราชวัตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
199 B5850563 นางสาวภัทราวดี รามมะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
200 B5850594 นางสาวปราถนา ปาละพล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
201 B5850624 นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
202 B5850648 นางสาวพิมพ์วิภา อารมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
203 B5850655 นางสาวกันติมา มีเจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
204 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
205 B5850723 นางสาวนิตยา โมกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
206 B5850808 นางสาวอรวรรณ พงษ์สุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
207 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
208 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
209 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
210 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
211 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
212 B5852987 นางสาวศิรินทร์ สนธิภูมาศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
213 B5853052 นางสาวปฐมาพร วงศ์ยิ้มย่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
214 B5853243 นางสาวเมวียา ชาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
215 B5853298 นายสุธี หนุนสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
216 B5853335 นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
217 B5853410 นายธนพนธ์ อินทระ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
218 B5854516 นางสาวจันทร์จิรา ทาระเวท ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
219 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
220 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
221 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
222 B5872046 นางสาวรัตนากรณ์ บุญทา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
223 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
224 B5874774 นางสาวณชัญญณัฎฐ์ พชรติยากร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
225 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
226 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
227 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
228 B5900176 นางสาวดุษฎี อุปนันต์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
229 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
230 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
231 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
232 B5900404 นายพชร สนิทผล Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
233 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
234 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
235 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
236 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
237 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
238 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
239 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
240 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
241 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
242 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
243 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
244 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
245 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
246 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
247 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
248 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
249 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
250 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
251 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
252 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
253 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
254 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
255 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
256 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
257 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
258 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
259 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
260 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
261 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
262 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
263 B5902798 นายจีระศักดิ์ อุตสาห์ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
264 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
265 B5902835 นางสาวสุภัทตรา เขียนวงษ์ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
266 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
267 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
268 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
269 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
270 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
271 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
272 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
273 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
274 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
275 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
276 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
277 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
278 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
279 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
280 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
281 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
282 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
283 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
284 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
285 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
286 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
287 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
288 B5904518 นายธนากร ศาลางาม Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
289 B5904563 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
290 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
291 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
292 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
293 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
294 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
295 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
296 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
297 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
298 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
299 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
300 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
301 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
302 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
303 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
304 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
305 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
306 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
307 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
308 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
309 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
310 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
311 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
312 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
313 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
314 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
315 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
316 B5906093 นายปริภัทร พานะ CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
317 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
318 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
319 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
320 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
321 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
322 B5906826 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
323 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
324 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
325 B5906963 นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ Environmental Engineering 1 60 1 202213 GLOBALIZATION
326 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
327 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
328 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
329 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
330 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
331 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
332 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช CE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
333 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
334 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
335 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
336 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
337 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
338 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
339 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
340 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
341 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
342 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
343 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
344 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
345 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
346 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
347 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
348 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
349 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
350 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
351 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
352 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
353 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
354 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
355 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
356 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
357 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน Automotive Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
358 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
359 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 1 W 1 202213 GLOBALIZATION
360 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
361 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
362 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
363 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
364 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
365 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
366 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
367 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
368 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
369 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
370 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
371 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
372 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
373 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
374 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
375 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
376 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
377 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
378 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
379 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
380 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
381 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
382 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
383 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
384 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
385 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
386 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
387 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู PE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
388 B5911714 นายพชร บัวคล้าย Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
389 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
390 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
391 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ ChemE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
392 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
393 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์ EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
394 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
395 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
396 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
397 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
398 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
399 B5912780 นายปริญญา มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
400 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
401 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
402 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
403 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
404 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
405 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
406 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
407 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
408 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
409 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
410 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION