ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5530991 นายอภิวัฒน์ ชัยสงคราม CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
2 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
3 B5570157 นางสาวหทัยชนก คล้ายทิม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
4 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
5 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
6 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 40 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
7 B5612734 นางสาวรุ่งระวี ดวงสิมมา MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
8 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
9 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
10 B5624669 นางสาวนิตยา นาพยับ TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
11 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
12 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
13 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
14 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
15 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
16 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
17 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ TOOL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
18 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
19 B5709878 นายคณิสร พุทธา Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
20 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
21 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
22 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
23 B5715749 นายรัตนศักดิ์ สุขอิ่ม TOOL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
24 B5715794 นายสหรัฐ ชำนาญ Electronic Engineering 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
25 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
26 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
27 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
28 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
29 B5719747 นางสาวนิสากร เนขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
30 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
31 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
32 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
33 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง Mechatronics Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
34 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
35 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
36 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
37 B5725328 นางสาวเจณิสตา เชื่อมแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
38 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
39 B5752157 นางสาวจุรีรัตน์ เสมสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
40 B5752737 นางสาวอรวรรณ ปาสานะเต FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
41 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
42 B5753024 นางสาวสิรามล เศวตศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
43 B5753581 นายวีรพงศ์ ตันอุดม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
44 B5771110 นายเวชยันต์ โสรัจจ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
45 B5772384 นางสาวอภิชญา สุพันธะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
46 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
47 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
48 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
49 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
50 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
51 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
52 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
53 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
54 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
55 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
56 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
57 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
58 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
59 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
60 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
61 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
62 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
63 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
64 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
65 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
66 B5803835 นายนิติธร เส็งนา Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
67 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
68 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
69 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
70 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย Environmental Engineering 1 60 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
71 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
72 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
73 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
74 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
75 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
76 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
77 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
78 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
79 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
80 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
81 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
82 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
83 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
84 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
85 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
86 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
87 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
88 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
89 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
90 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
91 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์ CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
92 B5811014 นายภานุวัฒน์ บุญทัน CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
93 B5811410 นายเมธา วงชารี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
94 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
95 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
96 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
97 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
98 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
99 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
100 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
101 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
102 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
103 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
104 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
105 B5815692 นายธนบดี ทองเสน ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
106 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
107 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
108 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
109 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
110 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
111 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
112 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
113 B5816880 นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
114 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
115 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
116 B5817719 นายอนุชา ดาทอง TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
117 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
118 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
119 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
120 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
121 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
122 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
123 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
124 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
125 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
126 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
127 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
128 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
129 B5819799 นายสุเทพ จันทวี Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
130 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
131 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
132 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
133 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
134 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
135 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
136 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
137 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
138 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
139 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
140 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
141 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
142 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
143 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
144 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
145 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
146 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
147 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
148 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
149 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
150 B5827169 นายธนัญชัย จาระนัย Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
151 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
152 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
153 B5850136 นางสาวสุกัญญา สำเนากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
154 B5850143 นางสาวพนิดา งิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
155 B5850372 นางสาวยุวดี โพธิ์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
156 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
157 B5850587 นางสาวนัฐมน จงหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
158 B5850709 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
159 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
160 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
161 B5850907 นางสาวภัทราพร กรอกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
162 B5851706 นางสาวประภัสสร กริ้งพะไล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
163 B5852420 นายศรนารายณ์ ดำรงพานิชชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
164 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
165 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
166 B5870929 นายศรัณย์ พันธ์ศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
167 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
168 B5871834 นางสาวอานิฐญา สุขบัติ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
169 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
170 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
171 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
172 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
173 B5880850 นายกฤตัชญ์ สำรวย SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
174 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
175 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
176 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
177 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
178 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
179 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
180 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
181 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
182 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
183 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
184 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
185 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
186 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
187 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
188 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
189 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
190 B5901463 นายกำพล นนแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
191 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
192 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
193 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
194 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
195 B5901906 นายจรัญ คำลา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
196 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
197 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
198 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
199 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
200 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
201 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
202 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
203 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
204 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
205 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
206 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
207 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
208 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
209 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ CME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
210 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
211 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
212 B5903306 นายสุริยา เทพนา EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
213 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
214 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
215 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
216 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
217 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
218 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
219 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
220 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
221 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
222 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
223 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
224 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
225 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
226 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
227 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
228 B5903955 นายคณิต หัดกันยา EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
229 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
230 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
231 B5904181 นางสาวอบอุ่น บุญอาจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 60 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
232 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
233 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
234 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
235 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
236 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
237 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
238 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
239 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
240 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
241 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
242 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
243 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
244 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
245 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
246 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
247 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
248 B5905843 นายณัฐนนท์ ศรีภพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
249 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
250 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
251 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
252 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
253 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
254 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
255 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
256 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
257 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
258 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
259 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
260 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
261 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
262 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
263 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
264 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
265 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
266 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
267 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
268 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
269 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
270 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
271 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
272 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
273 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
274 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
275 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
276 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
277 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
278 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
279 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
280 B5907984 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ ChemE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
281 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
282 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
283 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
284 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
285 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
286 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
287 B5908370 นายวิชิต เรืองโต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
288 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
289 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
290 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
291 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
292 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
293 B5908707 นายวงษ์เมือง หลวงเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
294 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
295 B5908745 นายธเนศพล เพ็งคุ่ย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
296 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
297 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
298 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
299 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
300 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
301 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
302 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
303 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
304 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
305 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
306 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
307 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
308 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
309 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
310 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์ PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
311 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
312 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
313 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
314 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
315 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
316 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
317 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
318 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
319 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
320 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
321 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
322 B5910960 นางสาวปวีณา บัวพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
323 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
324 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
325 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
326 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
327 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
328 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
329 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
330 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
331 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
332 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
333 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
334 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
335 B5912353 นายธีรภัทร สถิตสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
336 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
337 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
338 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
339 B5912537 นายชาญนัฐ พัชนี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
340 B5912643 นายอดิศร บึงมุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
341 B5912728 นางสาวกมลมาศ ต้นโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
342 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
343 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
344 B5913350 นางสาวสบันงา เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
345 B5913381 นางสาวชลิตา ภักดีกิจ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
346 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
347 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
348 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
349 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
350 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
351 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
352 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
353 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
354 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
355 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
356 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
357 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
358 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
359 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
360 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
361 B5915507 นายณรัท ปักษา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
362 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
363 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
364 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
365 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
366 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
367 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
368 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
369 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
370 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
371 B5916122 นายเมธี เข็มทอง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
372 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
373 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
374 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
375 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
376 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
377 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
378 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
379 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
380 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
381 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
382 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
383 B5917341 นางสาวนิตยา นันตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
384 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
385 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
386 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
387 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
388 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
389 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
390 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
391 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
392 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
393 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
394 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
395 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
396 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
397 B5918843 นายเดชาวัต พ่วงจีน EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
398 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
399 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
400 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
401 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
402 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
403 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
404 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
405 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
406 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
407 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
408 B5919925 นางสาวกุลณัฐ ดำพลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
409 B5919949 นายรัชชกิตติ์ ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1