ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5577538 นายกษิดิศ ผายสระน้อย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
2 B5602100 นางสาวชลธิชา หยดสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
3 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
4 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
5 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
6 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
7 B5608508 นายวัชรพล พลศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
8 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
9 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
10 B5616145 นายอภิวัฒน์ อริยราพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
11 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
12 B5621378 นายสุเมธ พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
13 B5622764 นายอานนท์ ทับน้อย CE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
14 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
15 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
16 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
17 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
18 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
19 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์ CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
20 B5703159 นายเวชวิชช จุฑางกูร CPE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
21 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
22 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
23 B5705214 นายพฤทธิพงศ์ โสภาคะยัง Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
24 B5706082 นายฐิติพันธ์ ระเบียบ CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
25 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
26 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
27 B5708758 นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
28 B5709120 นายวิศวกร วิลา Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
29 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
30 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
31 B5709960 นายอภิศักดิ์ แก้วผม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
32 B5709991 นายไกรวิชญ์ สุดวังยาง CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
33 B5712656 นางสาววรรณวิธู เอกธรรมกุล CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
34 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
35 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
36 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
37 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
38 B5714834 นางสาววิพาดา อุปมา ChemE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
39 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
40 B5716135 นายจักรกริช สายธนู CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
41 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
42 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
43 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์ PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
44 B5717804 นางสาวณัฐชา ครุฑสหะ CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
45 B5718498 นายปริพัตร เจริญกิจภัณฑ์ IE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
46 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
47 B5722235 นางสาวสุดารัตน์ งานแข็ง IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
48 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
49 B5724239 นายธนบดี สายทิพย์ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
50 B5750122 นางสาวน้ำเพชร สวัสดิ์พูน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
51 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
52 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
53 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
54 B5771967 นายธนยส คูณศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
55 B5780471 นายจิรพงศ์ เก็บสำโรง SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
56 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
57 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
58 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
59 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
60 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
61 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
62 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
63 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
64 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
65 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
66 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
67 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
68 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
69 B5803569 นายทวี ฐินใหม่ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
70 B5804108 นางสาวยุพิน ดอกแคกลาง Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
71 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
72 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
73 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
74 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
75 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
76 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
77 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
78 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
79 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
80 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
81 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
82 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
83 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
84 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
85 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
86 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
87 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
88 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
89 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
90 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
91 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
92 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
93 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
94 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
95 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
96 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
97 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
98 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
99 B5811991 นางสาวธารารัตน์ คำสีแก้ว CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
100 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
101 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
102 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
103 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
104 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
105 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
106 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
107 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
108 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
109 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
110 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
111 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
112 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
113 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
114 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์ CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
115 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
116 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
117 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
118 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
119 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
120 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
121 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
122 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
123 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
124 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
125 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
126 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
127 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
128 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
129 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
130 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
131 B5827039 นายพณัฏฐ์ วัชรสุนทร Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
132 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
133 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
134 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
135 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
136 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
137 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
138 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
139 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
140 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
141 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
142 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
143 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
144 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
145 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
146 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
147 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
148 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
149 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
150 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
151 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
152 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
153 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
154 B5870035 นางสาวสุปาณี ถาสอสุด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
155 B5870042 นางสาวธนัญญา ฉิมจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
156 B5870059 นางสาวสุจิตตรา ภาศการ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
157 B5870066 นางสาววรวรรณ บัวรอด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
158 B5870073 นางสาวกิ่งนภา ธีระสว่างกูล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
159 B5870080 นางสาวสุนารี สีหลวงเพ็ชร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
160 B5870097 นางสาวฤดีนาฏ จุ้มอังวะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
161 B5870110 นางสาวกมลวรรณ อุยโต MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
162 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
163 B5871278 นายภัทรพงษ์ พิศเพ็ง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
164 B5871360 นางสาวปริยกร เสือทะเล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
165 B5871711 นายพีรพล มณีโชติ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
166 B5871766 นายปฏิภาณ วิสุทธิ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
167 B5871780 นางสาวปริยากร จันทรานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
168 B5872008 นางสาวพรพิมล เสนานอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
169 B5872015 นางสาวเมธ์วดี สมพลกรัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
170 B5872022 นายพชร จันทโยธา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
171 B5872039 นางสาวอภิชญา คำนึง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
172 B5872046 นางสาวรัตนากรณ์ บุญทา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
173 B5872060 นางสาวดารารัตน์ สุนประโคน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
174 B5872077 นางสาวปานทิพย์ กล่อมไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
175 B5872084 นางสาวสุนิตา เจริญกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
176 B5872091 นางสาวนรีรัตน์ ประภาสัย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
177 B5872107 นางสาวจิดาภา คำปันแปง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
178 B5872114 นางสาวขวัญฤทัย อุ่นใจ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
179 B5872121 นางสาววรินทร พุ่มพวง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
180 B5872145 นายธนโชค คิดชวาลกุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
181 B5872152 นายสุทธิชัย นาอุดม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
182 B5872183 นางสาวพงศ์ภรณ์ ทนผักแว่น MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
183 B5872190 นายนนทวัฒน์ ภิลัยวัลย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
184 B5872206 นางสาวศิวภาณี ศรีผ่องใส MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
185 B5872213 นางสาวภัคศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
186 B5872220 นางสาวกัญญารัตน์ เกตุชาติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
187 B5872237 นางสาววีร์สุดา กะการดี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
188 B5872244 นางสาวนภัสสร บัวภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
189 B5872268 นางสาวศศินา แก้วจินดา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
190 B5872275 นางสาวสุมาตรา โพธิ์มะฮาด MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
191 B5872282 นางสาวสุวิมล สุขสมกิจ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
192 B5872299 นางสาวเจระภา ประทุม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
193 B5872305 นางสาวนิภาวรรณ ขันตรีจิตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
194 B5872312 นางสาวมลธิรา อาจบุรายณ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
195 B5872329 นางสาวปทิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
196 B5872336 นางสาวภาวินี ศรีมูล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
197 B5872343 นางสาวรัตนาภรณ์ คำขาว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
198 B5872367 นางสาววาสนา ทองอยู่ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
199 B5872374 นางสาวพิชชาพร ชำนาญกิจ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
200 B5872404 นางสาววิภารัตน์ แสนกล้า MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
201 B5872442 นางสาวจันทร์ทิพย์ คีรีตระกูล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
202 B5872459 นางสาวเพ็ญพิชญา จิรเศวตไพศาล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
203 B5872466 นางสาวเกศรินทร์ ขานไชย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
204 B5872473 นางสาวลัดดาวัลย์ ปัตถานะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
205 B5872480 นางสาวนัตติยา โคตรพิมพ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
206 B5872503 นางสาวณัฐสิรี เรืองพัฒนา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
207 B5872510 นางสาวณิกษา สิริโสภณกูล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
208 B5872527 นางสาวสโรชา วิเชียร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
209 B5872534 นายศราวุฒิ สังข์จะโปะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
210 B5872541 นางสาวบุษกร หนูอุดม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
211 B5872558 นายธวัชชัย นาชัยพลอย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
212 B5872565 นางสาวนุชจิตรา สุขสีดา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
213 B5872572 นางสาววิมลสิริ ขันติวงศ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
214 B5872589 นางสาวสาริญา ผักกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
215 B5872596 นายอภิสิทธิ์ กออ่อน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
216 B5872602 นางสาวพรพิมล หนูเทศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
217 B5872619 นางสาวธนัญญา เชื้อบัณฑิต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
218 B5872626 นางสาวภาวินี นึกมั่น MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
219 B5872633 นางสาวอัณศยา พุทธรักษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
220 B5872640 นางสาววนิดา หอมขจร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
221 B5872664 นางสาวศิริลักษณ์ ชโลธร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
222 B5872688 นางสาวสุนันท์ พอวังดอน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
223 B5872695 นายชนินทร์ พวงพันธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
224 B5872701 นางสาวนภิสรา พิษสุวรรณ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
225 B5872718 นางสาวปิยะฉัตร อินทรนัฎ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
226 B5872725 นางสาวรุ่งทิพย์ เลาวิวัฒน์กุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
227 B5872732 นางสาวศลินนา คิดกล้า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
228 B5872749 นางสาวศิริลักษณ์ ทับทิมธงไชย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
229 B5872756 นางสาวดารุณี เจริญศิริมณี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
230 B5872763 นายธนธรณ์ ชาญยุทธการ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
231 B5872770 นางสาวจตุพร รัตนะเหลี่ยม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
232 B5872787 นางสาวกุลธิดา เกตุคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
233 B5872794 นายรณชิต นาคน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
234 B5872800 นางสาวศิลามณี บุญเลิศพาณิชย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
235 B5872817 นางสาวพรฑิตา เทียมทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
236 B5872824 นางสาวอารีรัตน์ ศาร์ทรัตน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
237 B5872831 นางสาวกาญจนาพร พวงมาลี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
238 B5872848 นางสาวชญานี รักการพาณิชย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
239 B5872855 นางสาวสุพรรษา วงษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
240 B5872886 นางสาวเจษฎารัตน์ มีเพียร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
241 B5872916 นางสาวกฤติยา มั่งมูล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
242 B5872923 นางสาวสุภัสสรา ณัฎฐประเสริฐ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
243 B5872930 นางสาววรรณพร พยัคฆ์เกษม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
244 B5872947 นางสาวศรัณย์พร แถวไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
245 B5872954 นางสาวทิพวรรณ จิตรคง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
246 B5872961 นางสาวชุติกาญจน์ บัวหลวง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
247 B5872978 นางสาวภัทราพร ฉายะโอภาส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
248 B5872992 นายสหรัฐ รันรัตติยา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
249 B5873029 นางสาวสุไพรินทร์ แน่นอุดร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
250 B5873036 นางสาวพิมพ์ณิศา โชคคำสิงห์นอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
251 B5873050 นางสาวปีกาญจน์ จรูญเวชกุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
252 B5873081 นางสาวธัญลักษณ์ บุญราช MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
253 B5873098 นายนริศชัย ภู่สุด MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
254 B5873104 นางสาวประภัสสร จิตติธรรมวัฒน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
255 B5873111 นางสาวพิยดา วงค์ไชยยา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
256 B5873135 นางสาวเกวลี บาตรโพธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
257 B5873159 นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
258 B5873173 นายพัลลพ ดุงสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
259 B5873180 นางสาวณัฐกุล บำรุงศิลป์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
260 B5873197 นางสาวสุกัญญา โสดา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
261 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
262 B5873234 นางสาวสุพรรษา รัตนอุไร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
263 B5873265 นางสาวอัญญกร โสภณพลารมณ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
264 B5873272 นายพงศ์เพชร เสาะหาได้ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
265 B5873296 นางสาวสุภาวดี ปันยาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
266 B5873326 นางสาวอารีรัตน์ ขอจุลกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
267 B5873357 นางสาวระวีวรรณ โชคเฉลิมวงศ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
268 B5873364 นายจักรกฤษ ศรีนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
269 B5873371 นางสาวสายฝน คงนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
270 B5873388 นางสาวสุนันทา ปัดทุมมา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
271 B5873395 นางสาวนพมาศ หาญศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
272 B5874217 นางสาวนริศรา ธนัชกฤษชยา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
273 B5874231 นางสาวทิพาวรรณ จำนงค์นอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
274 B5874248 นางสาวแสงอรุณ ศรีสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
275 B5874255 นายชัชวาลย์ พันธุ์เพ็ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
276 B5874262 นางสาววลัยกร บุญเกษมสิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
277 B5874279 นางสาวศรัณยา สังฆะมณี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
278 B5874286 นางสาวนฤมล กันโพธิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
279 B5874309 นางสาวจารุจิรัฐ สารีมูล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
280 B5874330 นางสาวชัชฎา กุลกิตติ์เตชากร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
281 B5874347 นางสาวสหฤทัย แย้มพุชชงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
282 B5874354 นางสาวชลธิชา โนนทิง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
283 B5874361 นางสาวดุจณภัทร คงบรรทัด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
284 B5874378 นายสารัช เมืองหมุด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
285 B5874385 นางสาวธนพร เพียรทำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
286 B5874415 นางสาวธนาวดี บุญทำ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
287 B5874439 นางสาวศรุตยา บัวบูชา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
288 B5874446 นางสาวธัญลักษณ์ ญาณภัทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
289 B5874453 นางสาวแวววิไล เครื่องพาที MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
290 B5874484 นางสาวธัญวรัตน์ วัดอิ่ม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
291 B5874514 นายต้นน้ำ ดาบชัย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
292 B5874521 นางสาวชนิสรา อัจฉริยวรกุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
293 B5874538 นางสาวนฤพัฏฐ์ ปพลณัฏฐพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
294 B5874545 นางสาวหยาดฤดี สุขเสถียร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
295 B5874552 นางสาววริศรา แชจอหอ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
296 B5874569 นางสาวพิชามญชุ์ คู่ตระกูล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
297 B5874576 นางสาวรณิดา ไชยสิทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
298 B5874613 นางสาวบุญญรักษ์ พยุหไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
299 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
300 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
301 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
302 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
303 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
304 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
305 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
306 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
307 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
308 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
309 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
310 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
311 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
312 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
313 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
314 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
315 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
316 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
317 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
318 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
319 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
320 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
321 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
322 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
323 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
324 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
325 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
326 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
327 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
328 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
329 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
330 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
331 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
332 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
333 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
334 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
335 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
336 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
337 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
338 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
339 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
340 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
341 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
342 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
343 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
344 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
345 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
346 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
347 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
348 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
349 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
350 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
351 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
352 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
353 B5902668 นายจตุพล สอนละ CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
354 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
355 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
356 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
357 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
358 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
359 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
360 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
361 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
362 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
363 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
364 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์ CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
365 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
366 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
367 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
368 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
369 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
370 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
371 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
372 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
373 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
374 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
375 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
376 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
377 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
378 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
379 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
380 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
381 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์ CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
382 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
383 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
384 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
385 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
386 B5904662 นายรณกร บุญลอย ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
387 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
388 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
389 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
390 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
391 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
392 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
393 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
394 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
395 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
396 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
397 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
398 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
399 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
400 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
401 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
402 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์ CE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
403 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
404 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
405 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
406 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
407 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี ME 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
408 B5905768 นายเกริก บังศรี IE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT