ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5425426 นายอดิศักดิ์ แจ่มจันทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
2 B5511747 นางสาวสุวิมล ยุวบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
3 B5530991 นายอภิวัฒน์ ชัยสงคราม CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
4 B5533237 นายณรงค์รัตน์ จันทคนธ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
5 B5538096 นายศิริชัย แก้วกุล ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
6 B5540419 นายสันติสุข คำมี ME 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
7 B5540648 นางสาวนฤมล ทิพย์หมัด EE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
8 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
9 B5544103 นายเอกชัย ไพศาล Transportation Engineering And Logistics 1 60 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
10 B5554010 นางสาวปัณฑิกา เพิ่มพูลทวีทรัพย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
11 B5578573 นางสาวกิตติยา พูนลัน Not Yet Specified 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
12 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
13 B5605545 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม MAE 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
14 B5606559 นายไชยยศ อูลลาห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
15 B5606696 นายณัฐพงษ์ ผลไพบูลย์ MAE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
16 B5607488 นางสาวอภิรดี ประทุมวิง CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
17 B5607778 นายธนรักษ์ จิตหนัก Automotive Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
18 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
19 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
20 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
21 B5611881 นายภิญโญ นามขำ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
22 B5611980 นายวรากร ก้อนวิมล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
23 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
24 B5612031 นายศุภชัย แพงพา Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
25 B5614042 นางสาวพรชิตา ทูลไธสง PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
26 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
27 B5619122 นายธีร์ดนัย ฮุยสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
28 B5620333 นายแสนพล อินทมล MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
29 B5623228 นางสาวปณัฐดา ชาญจระเข้ Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
30 B5623297 นางสาวธัญธนชนม์ แสงเทศ Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
31 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
32 B5624874 นายกิติพงษ์ สำราญพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
33 B5651191 นางสาวณฐมน วันทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
34 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
35 B5651665 นางสาวนาตยา กาสุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
36 B5652532 นางสาวสุดารัตน์ มุ่งพังกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
37 B5652662 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
38 B5652716 นางสาวพีรยา ศาสตร์พลกรัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
39 B5652761 นายดลวรรษ ปรีฐวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
40 B5652808 นางสาวอรุณรัตน์ มิตรชอบ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
41 B5653126 นางสาวชนนิกานต์ อนุกูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
42 B5653485 นายพรประเสริฐ วังคีรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
43 B5654666 นายปิยทัศน์ แซ่อึ้ง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
44 B5654857 นายธนาธิป ศาลางาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
45 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
46 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
47 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
48 B5702046 นายชนะเกียรติ ปาจี EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
49 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
50 B5702336 นายอนุทัย คะเรรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
51 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
52 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
53 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
54 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
55 B5706518 นายกุลวรรธน์ ดิลกลาภ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
56 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
57 B5707690 นายสุวัฒน์ เรืองสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
58 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
59 B5708062 นายกฤตนัย เที่ยงคุณ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
60 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
61 B5708185 นายตะวัน กรุงพิทักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
62 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน TOOL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
63 B5712151 นางสาวภัทรมน สังข์วงษ์ Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
64 B5712601 นางสาวสิริรัตน์ สังวัทยาย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
65 B5712953 นางสาวณิชาพร หอมฉุน Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
66 B5714445 นางสาวลลิตตา บุตรน้อย Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
67 B5715411 นายธนจิตร พรพฤฒิพันธุ์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
68 B5715435 นางสาวนิสราพร วรพงษ์นวกุล EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
69 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
70 B5717903 นายปรีชา คำสีทา Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
71 B5718955 นายฐานันด์ ไกรสมภาค Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
72 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
73 B5720132 นายกมลศักดิ์ ฉายวิมลศิลป์ EE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
74 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
75 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
76 B5724840 นายวรจักร ประพุทธา Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
77 B5725182 นายอารยะ วิโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
78 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน Mechatronics Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
79 B5725564 นายรวิช ฉลาดเฉลียว Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
80 B5725588 นายศิวกร กลั่นจังหรีด Mechatronics Engineering 1 W 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
81 B5751525 นางสาววีรภัทรา ผ่านกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
82 B5751655 นางสาวหทัยภัทร บุญรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
83 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
84 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
85 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
86 B5753314 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
87 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
88 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
89 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
90 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
91 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
92 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
93 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
94 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
95 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
96 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
97 B5770533 นางสาววรรณฉวี แขนสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
98 B5770823 นางสาวกัญญาทิพย์ ดีสี INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
99 B5771233 นายณภัทร พ่วงพี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
100 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
101 B5772216 นางสาวกัญญาณัฐ สาลี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
102 B5773176 นางสาวชวัลนุช โปรยขุนทศ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
103 B5773381 นางสาวมณีรัตน์ กิ่งสักกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
104 B5780792 นายอภิสิทธิ์ สมอดง SPORTS SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
105 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
106 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
107 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
108 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
109 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
110 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
111 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร Electronic Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
112 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
113 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
114 B5805747 นางสาวมณฑิยา นิยม IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
115 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
116 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
117 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
118 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น ChemE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
119 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
120 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
121 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
122 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
123 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
124 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
125 B5810734 นายเศรษฐชัย ก่อสกุล Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
126 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
127 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช TOOL ENGINEERING 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
128 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา MAE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
129 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
130 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
131 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
132 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร IE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
133 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
134 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
135 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
136 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
137 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
138 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
139 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
140 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
141 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
142 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
143 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
144 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
145 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
146 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
147 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
148 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
149 B5822553 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
150 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
151 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
152 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา Geological Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
153 B5823192 นายเรวัต หนังสือ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
154 B5823413 นางสาวดวงกมล ดลตรี TCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
155 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
156 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง CE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
157 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
158 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
159 B5826988 นายกฤษฏิ์ อาสาเสน Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
160 B5827114 นายวชิระ รวยสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
161 B5827442 นางสาวบุษยา วรรณ์รักษ์ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
162 B5827497 นายศุภโชค คงสมพจน์ CME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
163 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
164 B5828630 นายธีรภัทร จงเกตุกรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
165 B5828821 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
166 B5829002 นายสุดฤทธิ์ สายสอิ้ง Mechatronics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
167 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
168 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
169 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
170 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
171 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
172 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
173 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
174 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
175 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
176 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
177 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
178 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
179 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
180 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
181 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
182 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
183 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
184 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
185 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
186 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
187 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
188 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
189 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
190 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
191 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
192 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
193 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
194 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
195 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
196 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
197 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
198 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
199 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
200 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
201 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
202 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
203 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
204 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
205 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
206 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
207 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
208 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
209 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
210 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
211 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
212 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
213 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
214 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
215 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
216 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
217 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
218 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
219 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
220 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
221 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
222 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
223 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
224 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
225 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
226 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
227 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
228 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
229 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
230 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
231 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
232 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
233 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
234 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
235 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
236 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
237 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
238 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
239 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
240 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
241 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
242 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
243 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
244 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
245 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
246 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
247 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
248 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
249 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
250 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
251 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
252 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
253 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
254 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
255 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
256 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
257 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
258 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
259 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
260 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
261 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
262 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
263 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
264 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
265 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
266 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
267 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
268 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
269 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
270 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
271 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
272 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
273 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
274 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
275 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
276 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
277 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
278 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
279 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
280 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
281 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
282 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
283 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
284 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
285 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
286 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
287 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
288 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
289 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
290 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
291 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
292 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
293 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
294 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
295 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
296 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
297 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
298 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
299 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
300 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
301 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
302 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
303 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
304 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
305 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
306 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
307 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
308 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
309 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
310 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
311 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
312 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
313 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
314 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
315 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
316 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
317 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
318 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
319 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
320 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
321 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
322 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
323 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
324 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
325 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
326 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
327 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
328 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
329 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
330 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
331 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
332 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
333 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
334 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
335 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
336 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
337 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
338 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
339 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
340 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
341 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
342 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
343 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
344 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
345 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
346 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
347 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
348 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
349 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
350 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
351 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
352 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
353 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
354 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
355 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
356 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
357 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
358 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
359 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
360 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
361 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
362 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
363 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
364 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
365 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
366 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
367 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
368 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
369 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
370 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
371 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
372 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
373 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
374 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
375 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
376 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
377 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
378 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
379 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
380 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
381 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
382 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
383 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
384 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
385 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
386 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
387 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
388 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
389 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
390 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
391 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
392 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
393 B5904365 นายอนันดา ปามึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
394 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
395 B5905294 นายณัฐกิจ ไชยทวี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
396 B5906888 นางสาวบุษกร เขียวขาว PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
397 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
398 B5907267 นางสาววนิดา อันทินทา ChemE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
399 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
400 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
401 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
402 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
403 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
404 B5911042 นายอนุชาติ จันชา Automotive Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
405 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ ME 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
406 B5912742 นางสาวกัลยารัตน์ ภูยางตูม PE 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
407 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
408 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT