ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5810277 นางสาวปัญจมาภรณ์ จันทเสนา MICROBIOLOGY 1 10 0 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
2 M5910069 นางสาวรติมา จันธิมา ENVIRONMENTAL BIOLOGY 1 10 0 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
3 M5910076 นางสาวนวพร ศรีทอง ENVIRONMENTAL BIOLOGY 1 10 0 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
4 B5680191 นายณัฐนนท์ เอกรัชตพันธุ์ BIOLOGY (Honors Program) 2 10 1 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
5 B5680238 นางสาวตะวัน นพนิตย์ BIOLOGY (Honors Program) 2 10 1 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
6 B5680269 นายเอกสิทธิ์ แก่นกลาง BIOLOGY (Honors Program) 2 10 1 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
7 B5681228 นายรัฐพร สุมาลุย์ BIOLOGY (Honors Program) 2 10 1 104602 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ