ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5131310 นายปฐากรณ์ ธรรมวิภารัตน์ Automotive Eng. 1 10 1 436307 AUTOMOTIVE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
2 B5241934 นายมนตรี จูมจันดา Automotive Eng. 1 40 1 436307 AUTOMOTIVE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
3 B5341030 นายศุภวิชญ์ น้อยดี Automotive Eng. 1 10 1 436307 AUTOMOTIVE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
4 B5543663 นายไตรวิชญ์ พงศ์วนศักดิ์ Automotive Eng. 1 10 1 436307 AUTOMOTIVE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ