ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5681129 นายจิรพัส พงษ์พิมาย SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5681136 นายธนกร พิพัฒน์รัตนถาวร SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5880621 นายธนากร ทัศนีย์ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5880638 นายณัฐกิตติ์ เชิดโฉม SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5880652 นายชลธี พึ่งโคกสูง SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5880744 นางสาวสิทธิ์วดี ประสพธรรม SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5880751 นางสาวบรรณสรณ์ ทองดี SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5880799 นางสาวศิริลักษณ์ ทองดี SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5880867 นางสาวแคทรียา จันทศรี SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B5880898 นายสุรเดช งดสันเทียะ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B5880928 นางสาวสุธิดา ศิริสุข SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B5881048 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาชัชวาล SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B5881178 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B5881185 นายชยากร ราชแทน SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B5881291 นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุล SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B5881383 นายปรีชา ทองนาค SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B5881512 นายอุเทน เหลืองดี SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B5881543 นายพชรพล สวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 0 114490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION