ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5880133 นายคมสัน เคนประคอง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
2 B5880140 นางสาวทราวดี ธรรมฉมัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
3 B5880577 นายธีรวัฒน์ แดนมะตาม SPORTS SCIENCE 1 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
4 B5880591 นายธรรมรัตน์ เผยกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
5 B5880607 นายภัทรพงศ์ กะรัมเดชะ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
6 B5880614 นายณัฐวุฒิ สอนพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
7 B5880621 นายธนากร ทัศนีย์ SPORTS SCIENCE 1 10 3 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
8 B5880638 นายณัฐกิตติ์ เชิดโฉม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
9 B5880652 นายชลธี พึ่งโคกสูง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
10 B5880669 นายพงศ์พันธุ์ ชัยจร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
11 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
12 B5880690 นางสาวกาญจุภรณ์ หาอำนาจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
13 B5880706 นายธนากานต์ ยอดสุวรรณ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
14 B5880713 นายศุภชัย โนนพล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
15 B5880737 นายธนกฤต แก่นมั่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
16 B5880744 นางสาวสิทธิ์วดี ประสพธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
17 B5880751 นางสาวบรรณสรณ์ ทองดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
18 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
19 B5880829 นางสาวสุธาสินี ประสบเหมาะ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
20 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
21 B5880843 นางสาวศุภาพิชญ์ สุภลักษณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
22 B5880874 นางสาววราภรณ์ ช้อยจังหรีด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
23 B5880904 นายเจษฎา ปันต๊ะทา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
24 B5880928 นางสาวสุธิดา ศิริสุข SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
25 B5880935 นางสาวพรนภา ปลั่งกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
26 B5880942 นางสาวอรยา ลาภมูล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
27 B5880980 นายศิวัช ขำคง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
28 B5881017 นางสาวสิริวิภา ศรีสุมาตย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
29 B5881024 นางสาวสัณห์สินี ศรีจันทร์โท SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
30 B5881031 นางสาวนลินีภรณ์ ขวัญสุริยะ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
31 B5881093 นางสาวอริสา ยอดเกิด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
32 B5881109 นายยศวันต์ เตียวเจริญสิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
33 B5881116 นางสาวสุดารัตน์ อินม่วงไทย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
34 B5881123 นางสาวธรรมรีน นามวิเศษศิริ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
35 B5881178 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
36 B5881253 นางสาวอรุณี แก้วพวง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
37 B5881260 นางสาวพิสมัย จับแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
38 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
39 B5881291 นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
40 B5881314 นายธัญชนก ศรีกรด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
41 B5880560 นางสาวจิรัตติกาล คะมะโน SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
42 B5880584 นางสาวณัฐยา นาคอุ่น SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
43 B5880683 นางสาวเจนิชดา สว่างเนตร SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
44 B5880720 นางสาวสุดาภินันท์ เครือเทพ SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
45 B5880768 นางสาวอุษา ลาดกระโทก SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
46 B5880782 นายโกมล เพ็งเล็งดี SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
47 B5880799 นางสาวศิริลักษณ์ ทองดี SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
48 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
49 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
50 B5880850 นายกฤตัชญ์ สำรวย SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
51 B5880867 นางสาวแคทรียา จันทศรี SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
52 B5880881 นายเริงชัย รัตนปัญญา SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
53 B5880898 นายสุรเดช งดสันเทียะ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
54 B5880911 นางสาวอนินทิตา จังประเสริฐ SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
55 B5880959 นางสาวมณีวรรณ ผาสุข SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
56 B5880966 นายธนวัฒน์ เกตุบรรจง SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
57 B5880973 นายชัยธวัช ช่วงสูงเนิน SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
58 B5881000 นายอเนชา ราชตราชู SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
59 B5881048 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาชัชวาล SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
60 B5881055 นายปรินทร เศวตชัยกุล SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
61 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
62 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์ SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
63 B5881086 นายบุญลักษณ์ ยามา SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
64 B5881130 นางสาวศิริลักษณ์ พยัคฆมาก SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
65 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
66 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
67 B5881185 นายชยากร ราชแทน SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
68 B5881222 นางสาววิชชุณา ไชยจรัส SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
69 B5881246 นางสาวนิติยา ขันณะราย์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
70 B5881307 นายสิทธิโชค ศรีอาภรณ์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
71 B5881321 นายธนวินท์ ประกอบนันท์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
72 B5881345 นางสาววรัญญา อมฤก SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
73 B5881383 นายปรีชา ทองนาค SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
74 B5881512 นายอุเทน เหลืองดี SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
75 B5881536 นายอาสีด มรรคาเขต SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
76 B5881543 นายพชรพล สวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 2 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ