ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
2 B5980024 นายสิทธิพล เรืองชัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
3 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
4 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
5 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
6 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
7 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
8 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
9 B5980093 นางสาวนิตยา มาโสมพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
10 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
11 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
12 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
13 B5980154 นางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
14 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
15 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
16 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
17 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
18 B5980215 นายจิรวัฒน์ วิชัยยา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
19 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
20 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
21 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
22 B5980253 นางสาวทัศน์ศิริ พันศรีเลา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
23 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
24 B5980277 นายวิริยะ แสนคำ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
25 B5980284 นางสาวมัลลิกา สุขยานุดิษฐ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
26 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
27 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
28 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
29 B5980321 นายชาติชาย กายากุล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
30 B5980338 นางสาวปิยะนุช ชูราษี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
31 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
32 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
33 B5980383 นางสาวเพ็ญนภา ก้อเมืองน้อย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
34 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
35 B5980413 นายภัทรชัย ภู่สุข SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
36 B5980437 นายกฤษณะ พรมเสนสา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
37 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
38 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
39 B5980475 นางสาวชลธิชา มีเพชร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
40 B5980482 นายธีรศักดิ์ แดงดี SPORTS SCIENCE 1 60 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
41 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
42 B5980512 นายชนพิพัฒน์ สารา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
43 B5980529 นางสาววริศรา ปาละ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
44 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
45 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
46 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
47 B5980567 นางสาวณัฐพร จันทะคัด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
48 B5980581 นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
49 B5980604 นายปรเมศวร์ ศรีมงคล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
50 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
51 B5980628 นายพงศกร พรรณขาม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
52 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
53 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
54 B5980956 นายอภิธน ครองธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
55 B5980994 นายภูริช ทองดา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
56 B5981076 นายกิตติภูมิ แขกช้อย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
57 B5981090 นางสาวแสงส่องทอง จันทรโณทัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ