ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5780211 นายอภิสิทธิ์ พิรุณสุนทร SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
2 B5780259 นายอภิสิทธิ์ อาสนามิ SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
3 B5780402 นายพงศ์ชัย สมวานิช SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
4 B5780440 นายนรินทร์ แดงหนู SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
5 B5780556 นายอภิชาติ ภายไธสง SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
6 B5780570 นางสาวกชกร หวังช่วยกลาง SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
7 B5780631 นายเจริญ สุนทร SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
8 B5780785 นางสาวดรุณี ทัพไทย SPORTS SCIENCE 1 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
9 B5612451 นายศุภนิตย์ วงศ์ไพรกรณ์ SPORTS SCIENCE 2 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
10 B5780198 นายเทวฤทธิ์ บุชวงษ์ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
11 B5780228 นางสาวสุวรรณา ภูพานเพชร SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
12 B5780242 นายชนน ทองทิพา SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
13 B5780266 นายคุณากร สิงห์กุล SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
14 B5780297 นายสิทธิเดช เรียนรัตน์ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
15 B5780303 นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์กาฬสินธุ์ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
16 B5780310 นายลัทธชัย ปานพรมมา SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
17 B5780327 นางสาวศรัณย์รัตน์ หิรัญรัตนธรรม SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
18 B5780341 นายจิรัฐิติกาล เหล่าเขตต์กิจ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
19 B5780365 นายชนาธิป ลาภเจริญเกียรติ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
20 B5780426 นายณัฐพล ปุ่นนอก SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
21 B5780433 นายพัฒนพงษ์ นาห้วยทอง SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
22 B5780495 นายจิรโชติ ขวบสันเทียะ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
23 B5780501 นางสาวทิพาภรณ์ ดีขุนทด SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
24 B5780549 นางสาวกิ่งกาญจน์ โทนโคกสูง SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
25 B5780563 นายสราวุท เลิศสงคราม SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
26 B5780624 นางสาวกนกวรรณ มาลาวงศ์ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
27 B5780662 นายสาธิต ลื่นกลาง SPORTS SCIENCE 2 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
28 B5780679 นางสาวรุจิรา รุจาคม SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
29 B5780709 นางสาวรุ่งนภา น้อยหมื่นไวย SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
30 B5780747 นางสาวนันทวัน นามแสง SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
31 B5780754 นายจิรายุทธ ประโลมจิตร์ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
32 B5780761 นายสุริยา โนนเสนา SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
33 B5780792 นายอภิสิทธิ์ สมอดง SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
34 B5780839 นางสาวจิราพร ถัดจอหอ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
35 B5780846 นายวัชระ ฟักโต SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
36 B5780877 นายเนติพงศ์ สังข์โสม SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
37 B5781089 นายสะอาด เสือสิงห์ SPORTS SCIENCE 2 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
38 B5780273 นายณัฐวุฒิ มณีใส SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
39 B5780280 นางสาวจินดา อินโคกสูง SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
40 B5780334 นางสาวปิ่นฤทัย พุ่มพึ่งศรี SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
41 B5780358 นายวิทยา เชาว์พลกรัง SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
42 B5780372 นางสาวจตุพร ประพฤติเป็น SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
43 B5780389 นางสาวสุชาดา ประโพระพัง SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
44 B5780457 นางสาวชลนิสา อาลัยกลาง SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
45 B5780471 นายจิรพงศ์ เก็บสำโรง SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
46 B5780525 นางสาวอรวรรณ แหยมพิมาย SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
47 B5780532 นางสาวฐิติมา ขยันดี SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
48 B5780594 นางสาวขวัญฤทัย ชูจิตร SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
49 B5780617 นางสาวเพ็ญประภา ทองดีนอก SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
50 B5780648 นางสาวนิตยา แดงกันรัน SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
51 B5780686 นางสาวนันทิกานต์ แสวงรัมย์ SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
52 B5780716 นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ SPORTS SCIENCE 3 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
53 B5780723 นางสาวสุวรรณา สุวรรณสัง SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
54 B5780730 นางสาวศิริลักษณ์ ครุฑสุวรรณ SPORTS SCIENCE 3 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
55 B5780778 นางสาวเบญจวรรณ ทิพย์เนตร SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
56 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรี SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
57 B5780822 นางสาวมะลิวัลย์ คุณอุส่าห์ SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
58 B5780884 นางสาวมัลลิกา คำคม SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
59 B5780921 นางสาวปัทมพร อมรมงคล SPORTS SCIENCE 3 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
60 B5780952 นางสาวจันจิรา พลีดี SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
61 B5780983 นางสาวกัญญาพัชร เหล็กกล้า SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
62 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
63 B5781119 นายปฐมพร แก้วดี SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
64 B5781157 นางสาวฐิตา ปาหิต SPORTS SCIENCE 3 0 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
65 B5781225 นางสาวกานต์ธิดา เตชทัต SPORTS SCIENCE 3 1 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II