ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
2 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
3 B5880713 นายศุภชัย โนนพล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
4 B5880904 นายเจษฎา ปันต๊ะทา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
5 B5881529 นายธเนศ เสนาะเสียง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
6 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 1 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
7 B5980581 นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ