ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
2 B5654932 นายณัฐพงศ์ ดัดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 109201 BIOCHEMISTRY
3 B5660698 นางสาวสกุลรัตน์ ภาคภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 109201 BIOCHEMISTRY
4 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 109201 BIOCHEMISTRY
5 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
6 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
7 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
8 B5853458 นางสาวสุนิตา ร่ายสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
9 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
10 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
11 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
12 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
13 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
14 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
15 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
16 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
17 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
18 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
19 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
20 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
21 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
22 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
23 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
24 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
25 B5880713 นายศุภชัย โนนพล SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
26 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
27 B5880959 นางสาวมณีวรรณ ผาสุข SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
28 B5881086 นายบุญลักษณ์ ยามา SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
29 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
30 B5881307 นายสิทธิโชค ศรีอาภรณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
31 B5881529 นายธเนศ เสนาะเสียง SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
32 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
33 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
34 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
35 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
36 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
37 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
38 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
39 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
40 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
41 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
42 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
43 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
44 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
45 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
46 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
47 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
48 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
49 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
50 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
51 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
52 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
53 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
54 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
55 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
56 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
57 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
58 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
59 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
60 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
61 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
62 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
63 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
64 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
65 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
66 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
67 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
68 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
69 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
70 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
71 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
72 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
73 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
74 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
75 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
76 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
77 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
78 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
79 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
80 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
81 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
82 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
83 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
84 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
85 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
86 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
87 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
88 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
89 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
90 B6052621 นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
91 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
92 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
93 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
94 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
95 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
96 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
97 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
98 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
99 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
100 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
101 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
102 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
103 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
104 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
105 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
106 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
107 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
108 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
109 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
110 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
111 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
112 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
113 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
114 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
115 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
116 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
117 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
118 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
119 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
120 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
121 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
122 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
123 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
124 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
125 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
126 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
127 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
128 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
129 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
130 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
131 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
132 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
133 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
134 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
135 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
136 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
137 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
138 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
139 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
140 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
141 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
142 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
143 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
144 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
145 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
146 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
147 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
148 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
149 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
150 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
151 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
152 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
153 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
154 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
155 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
156 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
157 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
158 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
159 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
160 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
161 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
162 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
163 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
164 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
165 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
166 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
167 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
168 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
169 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
170 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
171 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
172 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
173 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
174 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
175 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
176 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
177 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
178 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
179 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
180 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
181 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
182 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
183 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
184 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
185 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
186 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
187 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
188 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
189 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
190 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
191 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
192 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
193 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
194 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
195 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
196 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
197 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
198 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
199 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
200 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
201 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
202 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
203 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
204 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
205 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
206 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
207 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
208 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
209 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
210 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
211 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
212 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
213 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
214 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
215 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
216 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
217 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
218 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
219 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
220 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
221 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
222 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
223 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
224 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
225 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
226 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
227 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
228 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
229 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
230 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
231 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
232 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
233 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
234 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
235 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
236 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
237 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
238 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
239 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
240 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
241 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
242 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
243 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
244 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
245 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
246 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
247 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
248 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
249 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
250 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
251 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
252 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
253 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
254 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
255 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
256 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
257 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
258 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
259 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
260 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
261 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
262 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
263 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
264 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
265 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
266 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
267 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
268 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
269 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
270 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
271 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
272 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
273 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
274 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
275 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
276 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
277 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
278 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
279 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
280 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
281 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
282 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
283 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
284 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
285 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
286 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
287 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
288 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
289 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
290 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
291 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
292 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
293 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
294 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
295 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
296 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
297 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
298 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
299 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
300 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
301 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
302 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
303 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
304 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
305 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
306 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
307 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
308 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
309 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
310 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
311 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
312 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
313 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
314 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
315 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
316 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
317 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
318 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
319 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
320 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
321 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
322 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
323 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
324 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
325 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
326 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
327 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
328 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
329 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
330 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
331 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
332 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
333 B6080068 นายอมร แพ่งจันทึก BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
334 B6080075 นายธราธิป ธรรมาภิมุข BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
335 B6080082 นางสาวกัญญาภัค สาเขตรการณ์ BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
336 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
337 B6080150 นางสาวปวริศา ปุสุรินทร์คำ BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
338 B6080198 นางสาวปิยธิดา เล็กมณี BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
339 B6080273 นายกฤษณกานต์ บูรณะ BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
340 B6080372 นายสิระ จินตภิรมย์ BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
341 B6080433 นางสาวศศิธร เศียรกระโทก BIOLOGY 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
342 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
343 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
344 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
345 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
346 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
347 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
348 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
349 B6080716 นายคณิต ลิม SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
350 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
351 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
352 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
353 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
354 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
355 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 109201 BIOCHEMISTRY
356 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา SPORTS SCIENCE 1 10 1 109201 BIOCHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ