ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา FOOD TECHNOLOGY 1 W 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
2 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
3 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
4 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
5 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
6 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 40 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
7 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
8 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
9 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
10 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
11 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
12 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 40 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
13 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
14 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
15 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
16 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
17 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
18 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
19 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
20 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
21 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
22 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 40 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
23 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
24 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
25 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
26 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
27 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
28 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
29 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
30 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
31 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
32 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
33 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
34 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
35 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
36 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
37 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
38 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
39 B6204624 นางสาวพัตร์พิมล ไพรัลย์ทาปลัด SPORTS SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
40 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
41 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
42 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
43 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
44 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
45 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
46 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
47 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
48 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
49 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
50 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
51 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
52 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
53 B6209483 นางสาวกรวิภา แสนประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
54 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
55 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
56 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
57 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
58 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
59 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
60 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
61 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
62 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
63 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
64 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
65 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
66 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
67 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
68 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
69 B6233037 นายสุภัทร์ไชย ดวงทวี SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
70 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
71 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
72 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
73 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
74 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
75 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
76 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์ PE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
77 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
78 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
79 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
80 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
81 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
82 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
83 B6321925 นายพันกร ทองโคตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
84 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
85 B6327811 นายองอาจ บุญทศ PE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
86 B6335861 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ