ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
2 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
3 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
4 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
5 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
6 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
7 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
8 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 1 W 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
9 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
10 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
11 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
12 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
13 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
14 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
15 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
16 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
17 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
18 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
19 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
20 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
21 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
22 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
23 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
24 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
25 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
26 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
27 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
28 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
29 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
30 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
31 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
32 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
33 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
34 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
35 B6108229 นายวศิน นามโคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
36 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
37 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
38 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
39 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
40 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
41 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
42 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
43 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
44 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
45 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
46 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
47 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
48 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
49 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
50 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
51 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
52 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
53 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
54 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
55 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
56 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
57 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
58 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา Mechanical Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
59 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
60 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
61 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม MATHEMATICS 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
62 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์ BIOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
63 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ BIOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
64 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ Chemistry 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
65 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย Chemistry 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
66 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์ BIOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
67 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย Chemistry 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
68 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
69 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
70 B6120160 นายสิรวิชญ์ เถื่อนกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
71 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
72 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
73 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
74 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
75 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
76 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
77 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
78 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
79 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
80 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
81 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
82 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
83 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
84 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
85 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
86 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
87 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
88 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
89 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
90 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
91 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
92 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
93 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
94 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
95 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
96 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
97 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
98 B6126414 นางสาวฐิรนันท์ เนตรวงศ์ MEDICAL SCIENCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
99 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
100 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
101 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
102 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
103 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
104 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
105 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
106 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
107 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
108 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา PE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
109 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
110 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ Mechatronics Engineering 1 W 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
111 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
112 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
113 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
114 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
115 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
116 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 1 10 0 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
117 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
118 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
119 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
120 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
121 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
122 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
123 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
124 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
125 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
126 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
127 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
128 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ ChemE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
129 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
130 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
131 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
132 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
133 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
134 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
135 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
136 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
137 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
138 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
139 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
140 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
141 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์ CE 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
142 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ