ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
2 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
3 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
4 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
5 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
6 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
7 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
8 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
9 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
10 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
11 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
12 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
13 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
14 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
15 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
16 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
17 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
18 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
19 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
20 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
21 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
22 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
23 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
24 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
25 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
26 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
27 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
28 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
29 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
30 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
31 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
32 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
33 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
34 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
35 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
36 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
37 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
38 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
39 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
40 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
41 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
42 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
43 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
44 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
45 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
46 B5762415 นางสาวอภิชญา เกตุค้างพลู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
47 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
48 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
49 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
50 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
51 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
52 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
53 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
54 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
55 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
56 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
57 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
58 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
59 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
60 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
61 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
62 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
63 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
64 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
65 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
66 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
67 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
68 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
69 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
70 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
71 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
72 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
73 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
74 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
75 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
76 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
77 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
78 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
79 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
80 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
81 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
82 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
83 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
84 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
85 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
86 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
87 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
88 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
89 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
90 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
91 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
92 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
93 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
94 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
95 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
96 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
97 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
98 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
99 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
100 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
101 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
102 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
103 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
104 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
105 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
106 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
107 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
108 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
109 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
110 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
111 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
112 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
113 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
114 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
115 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
116 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
117 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
118 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
119 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
120 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
121 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
122 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
123 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 3 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
124 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
125 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
126 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
127 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
128 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
129 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
130 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
131 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
132 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
133 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
134 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
135 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
136 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
137 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
138 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
139 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ