ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5560615 นางสาวสุณิษา ประกอบดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
2 B5567157 นางสาวจีราวรรณ สาโท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
3 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
4 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
5 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
6 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
7 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
8 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
9 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
10 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
11 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
12 B5760909 นางสาวนัยเนตร์ คำทองทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
13 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
14 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
15 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
16 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
17 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
18 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
19 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
20 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
21 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
22 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
23 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
24 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
25 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
26 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
27 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
28 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
29 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
30 B5761128 นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
31 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
32 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
33 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
34 B5761173 นางสาวปาริชาติ ประจำเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
35 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
36 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
37 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
38 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
39 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
40 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
41 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
42 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
43 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
44 B5761319 นางสาวพรทิพย์ ดีดสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
45 B5761326 นางสาวมลฑกานต์ ไกรสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
46 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
47 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
48 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
49 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
50 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
51 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
52 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
53 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
54 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
55 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
56 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
57 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
58 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
59 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
60 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
61 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
62 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
63 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
64 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
65 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
66 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
67 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
68 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
69 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
70 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
71 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
72 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
73 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
74 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
75 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
76 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
77 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
78 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
79 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
80 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
81 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
82 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
83 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
84 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
85 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
86 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
87 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
88 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
89 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
90 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
91 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
92 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
93 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
94 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
95 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
96 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
97 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
98 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
99 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
100 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
101 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
102 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
103 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
104 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
105 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
106 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
107 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
108 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
109 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
110 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
111 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
112 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
113 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
114 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
115 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
116 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
117 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
118 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
119 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
120 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
121 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
122 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
123 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
124 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
125 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
126 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
127 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
128 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
129 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
130 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
131 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
132 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
133 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
134 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
135 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
136 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
137 B5762415 นางสาวอภิชญา เกตุค้างพลู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
138 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
139 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
140 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
141 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
142 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
143 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
144 B5762514 นางสาวสุวรรณา เยาะสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
145 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
146 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
147 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
148 B5762569 นายศรายุทธ งามคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
149 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
150 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
151 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
152 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
153 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
154 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
155 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
156 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
157 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
158 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
159 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
160 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
161 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
162 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
163 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
164 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
165 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
166 B5762781 นางสาวอภิญญา บุญวิรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
167 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
168 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
169 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
170 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
171 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
172 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
173 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
174 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
175 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
176 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
177 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
178 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
179 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
180 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
181 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
182 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
183 B5762958 นางสาววรัญญา หรพูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
184 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
185 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
186 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
187 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
188 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
189 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
190 B5763061 นางสาวเกศมณี แก้วบาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
191 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
192 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
193 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
194 B5763115 นางสาวอรนุช บุญศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
195 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
196 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
197 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
198 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
199 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
200 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
201 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
202 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
203 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
204 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
205 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
206 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
207 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
208 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
209 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
210 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
211 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ