ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
2 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
3 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
4 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
5 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
6 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
7 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
8 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
9 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
10 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
11 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
12 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
13 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
14 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
15 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
16 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
17 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
18 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
19 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
20 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
21 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
22 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
23 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
24 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
25 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
26 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
27 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
28 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
29 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
30 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
31 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
32 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
33 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
34 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
35 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
36 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
37 B5861231 นางสาวเสาวลักษณ์ ชิดพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
38 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
39 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
40 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
41 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
42 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
43 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
44 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
45 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
46 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
47 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
48 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
49 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
50 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
51 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
52 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
53 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
54 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
55 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
56 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
57 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
58 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
59 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
60 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
61 B5861637 นางสาวจุฑามาศ งุ้มโภคา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
62 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
63 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
64 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
65 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
66 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
67 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
68 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
69 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
70 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
71 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
72 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
73 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
74 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
75 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
76 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
77 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
78 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
79 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
80 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
81 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
82 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
83 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
84 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
85 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
86 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
87 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
88 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
89 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
90 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
91 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
92 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
93 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
94 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
95 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
96 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
97 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
98 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
99 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
100 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
101 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
102 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
103 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
104 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
105 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
106 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
107 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
108 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
109 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
110 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
111 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
112 B5862368 นางสาวสุนิสา สุขชะอม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
113 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
114 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
115 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
116 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
117 B5862429 นางสาวยุรดา ภัทระชัยกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
118 B5862436 นายกนก ปิ่นทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
119 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
120 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
121 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
122 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
123 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
124 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
125 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
126 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
127 B5862603 นางสาวบุญสิตา คุชิตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
128 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
129 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
130 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
131 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
132 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
133 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
134 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
135 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
136 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
137 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
138 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
139 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
140 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
141 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
142 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
143 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
144 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
145 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
146 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
147 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
148 B5862870 นางสาวสุจิตรา มีโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
149 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
150 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
151 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
152 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
153 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
154 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
155 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
156 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
157 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
158 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
159 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
160 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
161 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
162 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
163 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
164 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
165 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
166 B5863105 นายจักริน ระวิเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
167 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
168 B5863143 นางสาวณัฎฐิกา ทรงหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
169 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
170 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
171 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
172 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
173 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
174 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
175 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
176 B5863242 นางสาวอภิญญา โนนโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
177 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
178 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
179 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
180 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
181 B5863327 นางสาวเนตรนภา ยวนหมื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
182 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
183 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
184 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
185 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
186 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
187 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
188 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
189 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
190 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
191 B5863440 นางสาววลัยลักษณ์ ภูเฉลิม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
192 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
193 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
194 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
195 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
196 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
197 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
198 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
199 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
200 B5863587 นางสาวณัฐมล ทับโนนทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
201 B5863600 นางสาวเกวลิน กระแสโท ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
202 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
203 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
204 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
205 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
206 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
207 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
208 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
209 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
210 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
211 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
212 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
213 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
214 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
215 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
216 B5863839 นางสาววัชราภรณ์ ช่วยค้ำชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
217 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
218 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
219 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
220 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
221 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
222 B5863907 นางสาวอิสรา สุมรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
223 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
224 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
225 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
226 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
227 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
228 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
229 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
230 B5864041 นางสาวพิกุลทอง เตาเมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
231 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
232 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
233 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
234 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
235 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
236 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
237 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
238 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
239 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
240 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
241 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
242 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
243 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
244 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
245 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
246 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
247 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
248 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
249 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
250 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
251 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
252 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
253 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
254 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
255 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ