ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5313198 นายรัชกฤต การประกอบกิจ CME 1 10 0 425204 FLUID MECHANICS I
2 B5446773 นางสาวศรีสุดา พึ่งพา CME 1 40 0 425204 FLUID MECHANICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ