ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5257270 นายสิทธิศักดิ์ เอมสาร Crop Production Tech 1 3 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
2 B5459773 นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
3 B5538614 นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
4 B5552559 นางสาวทิพวรรณ สันทาลุนัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
5 B5553174 นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
6 B5553525 นางสาวพรนภา อมฤก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
7 B5557424 นางสาวพิณทิพย์ ภู่สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
8 B5558315 นายบุญยวัฒน์ โกษะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
9 B5559626 นางสาวปรารถนา สัตบุษย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
10 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
11 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
12 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
13 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
14 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
15 B5604364 นายศุภรากร แก้วประเสริฐ Geological Engineering 1 3 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
16 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
17 B5613526 นายบุลากร แข็งเขตรกรณ์ ME 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
18 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน Geological Engineering 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
19 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
20 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ Geological Engineering 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
21 B5651122 นางสาวมนัสนันท์ คำขำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
22 B5651184 นางสาวศศิวภรณ์ คิดสุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
23 B5651221 นางสาวเสาวลักษณ์ อ้นสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
24 B5651535 นางสาวกัญญกิตติ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
25 B5651542 นายเสฎฐวุฒิ ตันประสิทธิ์วัฒน์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
26 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
27 B5654338 นางสาวปิยะตา แค่มจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
28 B5655267 นางสาวทรรศนีย์ ดีทองหลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
29 B5655328 นางสาวพิมพ์ ขันแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
30 B5655441 นางสาวทยิตา จงขจรวิทย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
31 B5681198 นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์ MATHEMATICS 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
32 B5701438 นายกันตินันท์ อะโรคา Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
33 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน Geological Engineering 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
34 B5703098 นางสาวพรรณพชร สาลีลาด Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
35 B5703371 นางสาวอาภาศิริ เที่ยงตรง Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
36 B5703586 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สมร Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
37 B5705672 นางสาวอารีญา สัวรัมย์ Geological Engineering 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
38 B5707249 นายกิตติโชติ พานิชยิ่ง Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
39 B5709786 นายทรงเกียรติ พ่อค้าช้าง Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
40 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
41 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
42 B5713257 นางสาววิชาวรรณ สำเภา Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
43 B5713509 นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
44 B5719686 นายธีรพล โหมฮึก Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
45 B5720286 นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว GT 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
46 B5722341 นางสาวกฤติยาพร สิงห์ไกรหาญ Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
47 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์ Geological Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
48 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
49 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
50 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
51 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
52 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
53 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
54 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
55 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
56 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
57 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
58 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
59 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
60 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
61 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
62 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
63 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
64 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
65 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
66 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
67 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
68 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
69 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
70 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
71 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
72 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
73 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
74 B5863143 นางสาวณัฎฐิกา ทรงหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
75 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
76 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
77 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
78 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
79 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
80 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
81 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
82 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
83 B5950256 นางสาววรรณพร กวดสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
84 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
85 B5950294 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมไธสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
86 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
87 B5950317 นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
88 B5950324 นางสาววรินยุพา เปลี่ยนทันผล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
89 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
90 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
91 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
92 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
93 B5950379 นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
94 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
95 B5950393 นางสาวแพรวพลอย ชาลีรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
96 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
97 B5950416 นายพิชิตพล ลือศิริ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
98 B5950423 นางสาวกนิษฐา เงาแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
99 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
100 B5950447 นางสาวภัทรวดี โองอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
101 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
102 B5950461 นางสาวบุณยนัฐ พุฒพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
103 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
104 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
105 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
106 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
107 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
108 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
109 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
110 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
111 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
112 B5950614 นางสาวสุภาวดี โสดกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
113 B5950621 นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
114 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
115 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
116 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
117 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
118 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
119 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
120 B5950720 นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
121 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
122 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
123 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
124 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
125 B5950805 นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
126 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
127 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
128 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
129 B5950850 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
130 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
131 B5950881 นางสาวศศิธร กุสุมภ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
132 B5950898 นางสาวนภาพร จันทรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
133 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
134 B5950928 นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
135 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
136 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
137 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
138 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
139 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
140 B5951048 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีบูรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
141 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
142 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
143 B5951093 นายธนากร ขอย้ายกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
144 B5951116 นางสาวชไมพร เทียบโว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
145 B5951147 นางสาวเจษฎาภรณ์ ปึ่งพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
146 B5951154 นางสาวกุลธิดา ชนชี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
147 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
148 B5951178 นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
149 B5951215 นายฤทธิพร แสนบัว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
150 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
151 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
152 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
153 B5951277 นายณรงศ์ศักดิ์ ถาวรพรหม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
154 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
155 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
156 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
157 B5951338 นายสิทธิพงษ์ รักงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
158 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
159 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
160 B5951383 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
161 B5951772 นางสาวปฐมาวดี ประดับวัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
162 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
163 B5951826 นางสาวเบญจวรรณ ครูห้วย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
164 B5951833 นายจิรายุส แสงเอนก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
165 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
166 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
167 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
168 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
169 B5951949 นางสาวดวงหทัย ไตรสุนทร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
170 B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
171 B5952021 นางสาวเพ็ญโภคัย หิรัญอร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
172 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
173 B5952069 นางสาวสุรีพร ดีสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
174 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
175 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
176 B5952113 นางสาวขวัญจิตร์ รอดพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
177 B5952144 นางสาวพรทิพย์ นรินนอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
178 B5952175 นางสาวโชติกา แซ่โค้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
179 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
180 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
181 B5952250 นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
182 B5952267 นายภาณุพันธุ์ สุ่นจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
183 B5952274 นายธนทัต เทียบชิง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
184 B5952281 นางสาววีรดา มีทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
185 B5952373 นางสาวอรพรรณ นนทวี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
186 B5952410 นางสาวชุติมา สุวรรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
187 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
188 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
189 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
190 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
191 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
192 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
193 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี TCE 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
194 B5952540 นายโสฬส วิสุทธิแพทย์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
195 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
196 B5952571 นางสาวนุชศรา แทนสีทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
197 B5952588 นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
198 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
199 B5952601 นางสาวอาทิตยา จุลเวช FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
200 B5952632 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
201 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
202 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
203 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
204 B5952687 นางสาวกชพรรณ ดวงรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
205 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
206 B5952724 นายไดจิโร ทานากะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
207 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
208 B5952748 นางสาววรรณกร รสจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
209 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
210 B5952786 นางสาวศิริพร สอสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
211 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
212 B5952946 นางสาวสิริมา ละมุนมอญ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
213 B5953059 นางสาววรรณิกา โนราช ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
214 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
215 B5953196 นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
216 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
217 B5454709 นายภาณุวัฒน์ บุญเมือง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
218 B5536399 นายนัฐกรณ์ โพธิ์พรม Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
219 B5552771 นางสาวสิรินันท์ ศรียันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
220 B5558902 นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
221 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
222 B5618941 นางสาวสุภาวรรณ เจือจันทร์ Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
223 B5622719 นางสาวชนม์นิภา หนูเนียม Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
224 B5652709 นางสาวจริยา ธาตุบุรมย์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
225 B5655342 นายคัมภีร์ มากงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
226 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
227 B5706662 นายปุรินทร์ คะสุวรรณ Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
228 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
229 B5710232 นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี Geological Engineering 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
230 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
231 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์ Geological Engineering 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
232 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
233 B5719655 นายวศิน พรหมณี Geological Engineering 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
234 B5720583 นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
235 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย Geological Engineering 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
236 B5722433 นางสาวรัดเกล้า ยศบุตร Geological Engineering 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
237 B5750078 นายกฤษดา โตยิ่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
238 B5751242 นายธนยศ เกิดสมุทร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
239 B5751273 นางสาวปิยธิดา แวงสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
240 B5751327 นางสาวจีระดา บุญเสริฐ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
241 B5751464 นางสาวสาวิตรี แผ่นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
242 B5751495 นางสาวสุทธิดา ลีสี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
243 B5751556 นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
244 B5751587 นางสาวธัญลักษณ์ พันแซง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
245 B5751723 นางสาวอินทิรา ยศสังข์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
246 B5751815 นางสาวอรอุมา ชาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
247 B5751907 นางสาวชญานิษฐ์ รอดประเสริฐ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
248 B5751914 นางสาวนิตยา ขนายงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
249 B5751921 นางสาวศศิธร หักทะเล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
250 B5753659 นางสาวพิชญา บุญลือ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
251 B5753710 นางสาวปิยะพร อินสีชื่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
252 B5753901 นายคุณากร วิเศษ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
253 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี FOOD TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
254 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
255 B5852024 นางสาวพรสวรรค์ มีสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
256 B5852093 นางสาวภัทรวดี โพธิ์พระคุณ FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
257 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
258 B5852208 นายสรกฤช กุลสุทธิไชย FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
259 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
260 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
261 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
262 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
263 B5852741 นางสาวนิตยา ศรีเสน่ห์ FOOD TECHNOLOGY 2 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
264 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา FOOD TECHNOLOGY 2 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II