ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5523863 นายบุญเดช ธรรมอารีย์ ChemE 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
2 B5557424 นางสาวพิณทิพย์ ภู่สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
3 B5558902 นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
4 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน Geological Engineering 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
5 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
6 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ Geological Engineering 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
7 B5681198 นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์ MATHEMATICS 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
8 B5701438 นายกันตินันท์ อะโรคา Geological Engineering 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
9 B5701445 นางสาวอรจิรา ทองอินทร์ Geological Engineering 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
10 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา Geological Engineering 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
11 B5827862 นางสาวทัตติยา ชื่นชัยภูมิ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 60 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
12 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
13 B5980666 นายชวิศ พงศาวกูล Chemistry (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
14 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา MATHEMATICS 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
15 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์ MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
16 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์ MATHEMATICS 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
17 B5980703 นางสาวนภาพร มั่งมี BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
18 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
19 B5980727 นายเทเลอร์ แยน physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
20 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
21 B5980758 นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย BIOLOGY 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
22 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์ physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
23 B5980772 นายวรภัทร ขันโคกกรวด BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
24 B5980789 นางสาวภัทรมน ภู่ภัทรางค์ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
25 B5980796 นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
26 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
27 B5980819 นายธนชิต จินาพร Chemistry (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
28 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
29 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์ MATHEMATICS 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
30 B5980857 นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
31 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต MATHEMATICS 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
32 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
33 B5980895 นายวันเฉลิม รัตนลมูล N/A 1 60 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
34 B5980901 นายศิริมงคล อาญาเมือง Chemistry (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
35 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์ physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
36 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ physic (Honors Program) 1 10 0 102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ