แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103101 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104101 หลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
    4 (4-0-8)
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
    3 (2-2-5)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
 CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104108 หลักชีววิทยา 2
 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
    4 (4-0-8)
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
105101 ฟิสิกส์ 1
 PHYSICS I
    4 (4-0-8)
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 PHYSICS LABORATORY I
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102113 เคมีพื้นฐาน 2
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
103141 วิธีเชิงสถิติ
 STATISTICAL METHODS
    3 (3-0-6)
105102 ฟิสิกส์ 2
 PHYSICS II
    4 (4-0-8)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 PHYSICS LABORATORY II
    1 (0-3-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102117 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 LABORATORY SAFETY
    1 (1-0-2)
102210 เคมีอนินทรีย์ 1
 INORGANIC CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102220 เคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 PHYSICAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102222 เคมีอินทรีย์ 2
 ORGANIC CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
102230 เคมีวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102231 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
102242 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 PHYSICAL CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102211 เคมีอนินทรีย์ 2
 INORGANIC CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
102232 เคมีวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
109207 หลักชีวเคมี
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
    4 (4-0-8)
109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102310 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY
    4 (3-3-6)
102320 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
    4 (4-0-8)
102350 การคำนวณทางเคมี
 CHEMICAL CALCULATIONS
    3 (3-0-6)
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102330 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
    4 (4-0-8)
102331 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
    1 (0-3-0)
109301 ชีวเคมีขั้นสูง
 ADVANCED BIOCHEMISTRY
    4 (3-3-6)
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
 SCIENCE COLLOQUIUM
    1 (1-0-6)
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
102340 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
    4 (3-3-6)
102390 โครงงาน
 PROJECT
    3 (0-9-0)
102391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102491 สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
    8 (0-0-0)
102492 โครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-24-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102490 สัมมนาทางเคมี
 CHEMISTRY SEMINAR
    1 (0-1-2)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.