รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
2 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
4 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
5 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
6 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
7 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering10
8 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering10
9 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
10 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
11 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
12 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
13 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering10
14 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
15 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
16 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
17 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering10
18 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
19 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
20 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
22 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.