รายชื่อนศ.
รายวิชา715304 : MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย  B.N.S.10
2 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด  B.N.S.10
3 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์  B.N.S.10
4 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์  B.N.S.10
5 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร  B.N.S.10
6 B6228941 นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด  B.N.S.10
7 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล  B.N.S.10
8 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม  B.N.S.10
9 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก  B.N.S.10
10 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ  B.N.S.10
11 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา  B.N.S.10
12 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด  B.N.S.10
13 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.10
14 B6211516 นางสาววรินธร ตู้ประเสริฐ  B.N.S.10
15 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ  B.N.S.10
16 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง  B.N.S.10
17 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม  B.N.S.10
18 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่  B.N.S.10
19 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา  B.N.S.10
20 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า  B.N.S.10
21 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ  B.N.S.10
22 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์  B.N.S.10
23 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว  B.N.S.10
24 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี  B.N.S.10
25 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์  B.N.S.10
26 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ  B.N.S.10
27 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ  B.N.S.10
28 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช  B.N.S.10
29 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์  B.N.S.10
30 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง  B.N.S.10
31 B6234881 นางสาวปิยาใจ สีลาทอง  B.N.S.10
32 B6233495 นางสาวพิชชา ยอดบุนอก  B.N.S.10
33 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์  B.N.S.10
34 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต  B.N.S.10
35 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี  B.N.S.10
36 B6229009 นางสาวพัชรา แสวงผล  B.N.S.10
37 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ  B.N.S.10
38 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา  B.N.S.10
39 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส  B.N.S.10
40 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์  B.N.S.10
41 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา  B.N.S.10
42 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์  B.N.S.10
43 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี  B.N.S.10
44 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์  B.N.S.10
45 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา  B.N.S.10
46 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง  B.N.S.10
47 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ  B.N.S.10
48 B6211523 นางสาวกิตติญา แหวนจะโป๊ะ  B.N.S.10
49 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด  B.N.S.10
50 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง  B.N.S.10
51 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง  B.N.S.10
52 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง  B.N.S.10
53 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส  B.N.S.10
54 B6229160 นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร  B.N.S.10
55 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ  B.N.S.10
56 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น  B.N.S.10
57 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง  B.N.S.10
58 B6234904 นายณัฐวุฒิ คำแสงดี  B.N.S.10
59 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.