รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
3 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
4 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
13 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE10
14 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
15 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
16 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering10
17 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
18 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering10
19 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
20 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering10
21 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering10
22 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
23 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
24 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
25 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
26 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
27 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
28 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
29 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
30 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering10
31 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
32 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering10
33 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
34 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
35 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.