รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
2 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering
3 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING
4 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
5 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING
6 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING
7 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING
8 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
9 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา  CERAMIC ENGINEERING
10 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING
11 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
12 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  CERAMIC ENGINEERING
13 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING
14 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING
15 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING
16 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING
17 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING
18 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING
19 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING
20 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING
21 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING
22 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย  CERAMIC ENGINEERING
23 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING
24 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING
25 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING
26 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING
27 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING
28 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING
29 B6209032 นายศุภโชค ศักดา  CERAMIC ENGINEERING
30 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE
31 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering
32 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering
33 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering
34 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering
35 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.