รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE
2 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering
3 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
4 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
5 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
6 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING
7 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
8 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
9 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING
10 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE
11 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE
12 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
13 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
14 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.