รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
2 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
3 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
4 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
5 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering10
6 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
7 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
8 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
9 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
10 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
11 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
12 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
13 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering10
14 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
15 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering10
16 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering10
17 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
18 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
19 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
20 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
21 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
22 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering10
23 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
24 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering10
25 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering10
26 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
27 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
28 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
29 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
30 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
31 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.