รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
2 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
3 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
4 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
5 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
6 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
7 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
8 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
9 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
10 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
11 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
12 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME10
13 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
14 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
15 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
16 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
17 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
18 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
19 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
20 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
21 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
22 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
23 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
24 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
25 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
26 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
27 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
28 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
29 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
30 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.