รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME
2 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering
3 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME
4 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME
5 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME
6 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME
7 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME
8 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME
9 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME
10 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME
11 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME
12 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME
13 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME
14 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME
15 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME
16 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME
17 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME
18 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME
19 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME
20 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME
21 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME
22 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME
23 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME
24 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME
25 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME
26 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME
27 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME
28 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME
29 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME
30 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.