รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME
2 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME
3 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME
4 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME
5 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME
6 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME
7 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME
8 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME
9 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME
10 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME
11 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME
12 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME
13 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME
14 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME
15 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME
16 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME
17 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME
18 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME
19 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME
20 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME
21 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME
22 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME
23 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME
24 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME
25 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME
26 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME
27 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME
28 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME
29 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME
30 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.